15 maj, 2011 Älgö Fastighetsägareförening

Denna artikel är publicerad i MILJÖMAGASINET Nr 15 – 15 APRIL 2011:

Syna enväldigt kommunalstyre!

Carin Brand
Arkitekt SAR/MSA, Landskapsarkitekt. Styrelseled. I Älgö Fastighetsägareföening.
carinbrand@hotmail.com

Envishet lär inte vara medias främsta egenskap. Illusoriska kaleidoskopiska bilder över vårt samhälle visar upp så många ansikten att det är lätt att låta sig förföras av dem. Att gräva i illusoriska skeenden leder som bekant inte till några stadigvarande sanningar.
Att däremot minutiöst och under loppet av femton år följa upp en detaljplaneprocess där ett stycke riksintressant skärgårdsö står som pant i händerna på en alltför enväldigt styrande politiker – med en alltför foglig förvaltningsapparat till sitt förfogande – är minst sagt frustrerande men otroligt lärorikt.

Under detaljplaneprocessens envisa grävande hittar engagerade fastighetsägare många hundar begravda. Alltför många. Sådana som inte ens aktiva och välmenande politiker lär upptäcka då myglet är så pass djupt invävt i det illusoriska och skendemokratiska broderiet att nätverket som håller ihop det hela och koden som leder dit förblir oupptäckt för de allra flesta.
Men inte för dem som ihärdigt grävt i offentliga akter – så länge den självklara offentlighetsprincipens rätt fortfarande står till förfogande för oss s.k. gräsrötter.
När kommunstyrelsens ordförande Erik Langby i Nacka kommun i ett interpellationssvar vägrar att ens kännas vid förekomsten av förvaltningens stora mygel i att i den senaste utställda detaljplanen för Älgö i Saltsjöbaden, genom finurlig och vilseledande ritteknik, smyga in 94 stycken otillåtna extra avstyckningar – trots politiskt beslut om ingen förtätning – ja, då faller alla pusselbitarna på plats i den förrädiska demokratiska bilden av Nacka kommun som Erik Langby gärna vill exponera utåt.

En förrädisk bild som förstärktes efter avslöjandet att två av de inritade extra avstyckningarna ”råkade” finnas insmugna i kvarteret där den dåvarande kommunala planchefen bodde och ägde en fastighet, och fyra extra avstyckningar i kvarteret där en i kommunen tjänstgörande planarkitekt ägde en fastighet. Kan man skuldbelägga dessa professionella aktörer för att vara okunniga om hur en korrekt bestämmelse om högsta antalet fastigheter per kvarter ska ritas in?
Vad gjorde kommunen när de insåg att de blivit avslöjade? Jo, de gick till snabb reträtt, dock ingen snygg sådan. I all tystnad rättade de till de felinritade tecknen om antalet fastigheter per kvarter – så när som på tre stycken sådana – för att senare och bakom ryggen på fastighetsägarna inlämna den förändrade planen för politiskt antagande – utan att som sig bör ställa ut den ändrade planen på nytt, såsom lagen föreskriver. Kan man frikänna Miljö & Stadsbyggnad för att inte kunna lagen?
Kommunen har senare i vagt formulerat yttrande förklarat för Regeringen ”att ny utställning inte har krävts för att vissa justeringar har gjorts”. Borttagandet av över 90 extra avstyckningar kallar kommunen för ”vissa justeringar”!
Erik Langbys idoga formulering om att den antagna detaljplanen inte innehåller 94 stycken extra avstyckningar är ovidkommande då Plan och Bygglagen föreskriver att en detaljplan som väsentligt ändrats efter utställningen skall ställas ut på nytt. Varför denna föreskrift kan man tycka? Jo, för att det är den senaste utställda planens version som fastighetsägarna har att förhålla sig till. Lagt kort ligger – så att säga.

Konklusion? Jo, den senast utställda planen med väl dolda 94 stycken extra avstyckningar öppnar vägen för smarta exploatörer som förstår sig på att utnyttja läget och kräva avstyckningar. Hur kommer då de beslutande politikerna att reagera? Ska vi gissa vem som blir vinnare i denna kommunala mästerplan värd en Millenium-intrig?
Det är nu upp till den tredje statsmakten att lyfta fram och exponera sanningen bakom Nacka kommuns sköra illusoriska bild av en väl fungerande demokrati.
Ett unikt stycke svensk skärgårdsnatur ska inte behöva offras i händerna på ekologiskt okunniga och giriga exploatörer, inriktade på en 17 procentig (!) förtätning av Älgö – i ohelig allians med vad som åtminstone initialt lär ha varit en medveten dold plan från kommunens sida och som efter avslöjandena kom att bli åtföljd av ett lika svekfullt förfarande.
En lömsk kommunal mästerplan regisserad två gånger om – som leder till en skogsskövling av befintlig värdefull natur.

Följ Stéphane Hessels uppmaning: ”Säg ifrån”!! Tysta inte ner orättsvisor!