VA- anläggningsavgift enligt 2013 års VA- taxa

29 december, 2013
Posted in Älgö
29 december, 2013 Älgö Fastighetsägareförening

Det är glädjande att kommunen nu i Byggnytt aviserat att de boende i etapp 2 kommer att faktureras för VA- anläggningsavgiften enligt 2013 års VA- taxa. Det har bekräftats av såväl ansvariga tjänstemän som av Tekniska nämndens ordförande. Att fakturera enligt nästa års taxa hade betytt att fastighetsägarna inom etapp 2 hade fått betala minst 30 000 kr högre summa i anslutningsavgift än fastighetsägarna inom etappen 1. Detaljplanen för Älgö består av en sammanhängande enhet och inte av tre olika detaljplaner. Därför hade det varit orimligt att en viss grupp av fastighetsägare hade pålagts en högre summa i anslutningsavgiften än deras grannar tvärs över gränsen för intilliggande etapp.

Vi vill härmed förtydliga att enligt planens Genomförandebeskrivning sida 2 (14) borde planen ha varit färdigställd med en förskjuten tid av 2 år från den dag beslutet att anta planen vunnit laga kraft ”för att de allmänna väg- och VA- anläggningarna ska kunna färdigställas utan störningar innan enskilda fastighetsägare påbörjar sin byggnation på kvartermark.” Planen vann laga kraft den 26 maj 2009 innebärande att färdigställandet borde ha varit klar i maj 2011 och inte som det nu är planerad i slutet av år 2014.

Styrelsen