Tillfälligt bygglov för bodar och materialupplag.

4 januari, 2010
Posted in Älgö
4 januari, 2010 Älgö Fastighetsägareförening

Klicka här för att kunna ta del av information från bygglovsenheten i Nacka kommun angående tillfälligt bygglov för bodar och upplag.

Förslag till skrivelse till kommunen:

Bygglovsenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka
registrator.bygglov@nacka.se

 

Ang. Grannehöranden

Ärendenr 233 1001/2009. 233 1002/2009. 233 1003/2009

Nacka kommuns/Exploateringsenhetens ansökan om lov för tidsbegränsade bygglov för bodar och upplag.

För så omfattande åtgärder som de föreslagna krävs en Miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap. 3, 11-18 §§. Eftersom detaljplanen för Älgö redan är antagen i Nacka kommun utan att de föreslagna åtgärderna har medtagits, kan dessa heller inte utföras utan att de fastställs i en ny detaljplan.

Jag protesterar skarpt mot att de för bygglovsbeslut nu aktuella åtgärderna behandlas vid sidan av detaljplanen samt att de därvid gjorts till en fråga endast för av respektive åtgärd närmast berörda grannar. I planbeskrivningen ska, enligt bestämmelserna i Plan- och bygglagen, redovisas de åtgärder som kommunen avser att vidtaga för att fullfölja planen, vilket implicit också innebär att alla fastighetsägare inom planområdet ska ges möjlighet till påverkan inför beslut. I nu aktuella ärenden är det dessutom så att samtliga tre för bygglov aktuella områden utgör eller gränsar till fritids- och aktivitetsområden för samtliga fastighetsägare på Älgö. Samtliga fastighetsägare på Älgö är alltså att betrakta som berörda.

Hänvisande till ovan anförda kräver jag att de tre ansökningarna om bygglov avslås samt att ansökningarna kommuniceras till samtliga fastighetsägare på Älgö.

Saltsjöbaden den 4 januari 2010

Namn:
Fastighetsbeteckning:
Adress: