Styrelsens fortsatta bevakning av Detaljplanen för Älgö

21 februari, 2009
Posted in Älgö
21 februari, 2009 Älgö Fastighetsägareförening

Inom styrelsen har vi kontinuerligt följt upp ärendet Detaljplan för Älgö genom att granska tjänstemännens handläggning och beredning av beslutsunderlag samt genom att granska politiskt tagna beslut och partiernas ställningstagande i frågan om Älgöplanen.

Om du vill ta del av de fullständiga yttrandena så maila det till info@fastighetsanalys.se så skickar jag desamma.

VI HAR YTTRAT OSS I FÖLJANDE ÄRENDEN:

2008-06-17:
Överklagan till Länsrätten i Stockholms Län med hänvisning till kommunallagen över beslut fattade av Tekniska nämnden respektive Kommunstyrelsen om Älgös VA- och vägutbyggnad (inklusive Älgövägens upprustning på Svärdsö).
Utifrån dokumenterade fakta har vi hävdat att tjänstemännen har satt igång detaljprojekteringen av VA- och vägar på Älgö med hjälp av externa konsulter för över 10 miljoner kronor utan tillhöriga politiska beslut och dessutom innan detaljplanen vunnit laga kraft.

Dnr TN 2006/26, KFKS 179/2005 251 / KFKS 179/2005 25. (Överkl. av TN 20 maj, KS 2 juni 2008 X doc)

2009-01-06:
Yttrande där vi bemöter kommunens yttrande över vår överklagan till Länsrätten av den 17 juni 2008 beträffande beslut angående Älgös VA- och vägutbyggnad (inklusive Älgövägens upprustning på Svärdsö).
Vi har noggrant läst på kommunens reglemente d v s kommunens interna instruktionsbok över hur beslut får delegeras och villkoren förknippade med nämnd delegering. Vi har hävdat att ansvariga tjänstemän inte har agerat enligt instruktionsboken när de upphandlat externa konsulter för över 10 miljoner för att detaljprojektera VA- och vägar på Älgö enligt den överklagade detaljplan för Älgö innan den vunnit laga kraft.

Mål nr 12731-08 (Till Länsrätten dec 08 från ÄFF X doc)

2008-12-14:
Yttrande till Miljödepartementet där vi kritiskt lyft upp sakargument rörande kommunstyrelsens yttrande till Miljödepartementet om överprövning av beslut om detaljplan för Älgö d v s vad kommunen anser om våra överklaganden över planen.
En viktig handling där vi utifrån dokumenterade fakta punkt efter punkt bemött kommunens argumentation emot älgöbornas överklaganden.

Diarienr M2007/2352/F/P. (ÄFF:s brev till Miljödep.dec 08 XX.doc.)

2009-02-15:
Kompletterande yttranden mot bakgrund av nya fakta rörande Kommunstyrelsens respektive Tekniska nämndens beslut.
Nya framkomna fakta visar att exploateringsenheten satte igång detaljprojektering av Älgövägen på Svärdsö (utanför planområdet) för en summa av över 700 000 kr utan föreliggande politiskt t beslut.
Utbyggnaden av vägar och avlopp på Älgö har inte bara påbörjats utan stöd av laga kraftvunnen detaljplan utan projektet har dessutom utökats till att omfatta andra åtgärder utanför detaljplaneområdet utan att ansvariga kommunala organ informerats eller lämnat sitt godkännande.

Mål nr. 12731-08. (Kompl.till Länsrätten febr. 09 doc)