3 januari, 2011 Älgö Fastighetsägareförening

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening upprepar fjolårsbudskapet och önskar medlemmarna i föreningen, övriga älgöbor och nackaborna i stort ett Gott Nytt År. Vi utlovar samtidigt fortsatt fokusering på vår kommuns göranden och förehavanden i kölvattnet av den antagna detaljplanen samt dessutom satsningar på kultur- och friluftsaktiviteter.

Under det gånga året har fastighets- och villaägareföreningar, m.fl. hört av sig för råd och stöd i frågor kopplade till detaljplaneläggning efter nätträffar som lett dem till www.algoff.se. Det både gläder och oroar. Vi vädrar morgonluft för en rejäl demokratirörelse för genomlysning av kommunernas regeltillämpning vid detaljplaneläggningar. Det handlar ju om villkoren för vårt boende och vårt inflytande över den process som skapar dessa. Dragna erfarenheter skvallrar om att det inte riktigt är som det borde på den fronten.

I fallet med detaljplanen för Älgö har vi sent om sider fått svart på vitt om att det förelåg särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap när planen ställdes ut 2001. Kommunen satt med insikten men mörkade och la detaljplaneprojektet för Älgö i träda istället för att göra vad man borde: klubba igenom en detaljplan med enskilt huvudmannaskap! Några år senare kom man igen med en icke vetenskapligt grundad slumpvalsmetod som underlag för politiskt beslutsfattande. Mot all rim och reson fick Älgö genom detta drag en detaljplan med kommunalt huvudmannaskap.

Regeringsrätten slog den slutgiltiga spiken i kistan genom att helt regelvidrigt avstå från att pröva frågan om huvudmannaskapet vid rättsprövningen av invändningarna mot den överklagade detaljplanen.

Nu håller ön på att sprängas sönder. Fastighetsägarna tillsammans med nackas skattebetalare får stå för fiolerna.

Sådan är “demokratins” gång i dagens Sverige.

Även TOMTEN riskerar att fara illa på Älgö. Erik Langby har visserligen förnekat det i en omfattande mejldialog med fastighetsägareföreningens Carin Brand under hösten. Men faktum kvarstår: detaljplanen för Älgö öppnar för 94 nya tomter på Älgö genom styckningar av fastighetsbeståndet trots att den antagna planen endst redovisar tre möjliga avstyckningar. Det kan alltså bli frågan om en rejäl förtätning! Helt mot planintentionerna! Detta genom att Erik Langby och hans gelikar klubbat igenom en detaljplan som ”rättats till” inför fastställandebeslutet trots att det krävs ny utställning för att ge dessa ändringar rättskraft. Det här kan omöjligt vara okända förhållanden för Erik Langby som i så fall bör se över kompetensnivån i kommunhuset.

Gott Nytt År, trots allt……

Styrelsen