12 februari, 2013 Älgö Fastighetsägareförening

”Entreprenadarbetena kostar mer än beräknat”
Totalkostnaden för Älgös detaljplan accelererar!

Exploateringsenheten presenterade den 11 februari en tjänsteskrivelse för kommunstyrelsen med rejält uppjusterade kostnadskalkyler för detaljplanegenomförandet på Älgö. Genomförandet uppskattas nu att gå loss på nära 27 miljoner kronor mer än beräknat i augusti 2012. Merparten av summan, 23,5 mkr, belastar skattebetalarna. Det framgår inte av tjänsteskrivelsen hur resterande del av summan, 3,4 mkr, gottgörs. Vi återkommer med besked.

Den nu aviserade fördyrningen av genomförandet innebär en totalkostnad för genomförandet på 357,5 mkr. En fördyring med 136,5 mkr jämfört med den glädjekalkyl som låg till grund för antagandebeslutet för Detaljplan Älgö i kommunstyrelsen 2006. Den kommunala förlusten, d.v.s. skattebetalarnas del av notan är i dagsläget uppe i 178 mkr, efter justering för kalkylerad indexuppräkning av gatukostnader, som beräknas inbringa 10 mkr till kommunens kassa, och ökade intäkter för VA-anslutningen om 10 mkr till följd av avgiftshöjningen vid årsskiftet som slår fullt ut på oss fastighetsägare.

Den redovisade summan för indexuppräkning av gatukostnader innebär ökade kostnader om drygt tio procent för fastighetsägarna på Älgö vid betalning av gatukostnader.

VARFÖR HAR KOSTNADERNA ÖKAT? Nedan återger vi tjänstemännens redogörelse:

Entreprenadarbetena kostar mer än beräknat

”En stor ökning av projektets kostnadsmassa förväntas p g a det faktiska utfallet av reglerbara mängder inom ramen för entreprenadkontrakten. Entreprenadarbetena kostar mer än beräknat till följd av ökade berg- och schaktmängder”, meddelar Exploateringsenheten genom stadsbyggnadsdirektör Anders Ekengren och Exploateringschef Ulf Chricton, som tillägger:
”Det är först mängderna asfalt, bergschakt och jordschakt som ökar i förhållande till kontraktsummorna. Huvudorsaken till dessa avsevärda felskattningar är att den geotekniska borrningen som ligger till grund för skattningen har genomförts i vägmitt medan VA-ledningen läggs ner i vägkant.”

Entreprenörens aviserade merkostnader enligt ansvariga tjänstemannens beskrivning:

Kostnadsökningen bedöms i första hand påverka kostnaden för etapp 1 som snart är klar.
En genomgång av entreprenörens aviserade merkostnader gällande etapp 1 pågår och har prognostiserats till +13 mkr. Mer schablonartat har lagts till 5 mkr på vardera Etapp 2 och Etapp 3 för motsvarande mängdregleringar. Dessa regleringar ligger ca 1 resp. 2 år framåt i tiden och är osäkra. Kostnaderna för tilläggsarbeten inom etapp 1 har utökats med 1,6 mkr. Tidigare ej planerade bergförstärkning åtgärder inom Etapp 2 beräknas kosta +1,3 mkr. Ej planlagda ledningsrätter (+1mkr). Totalt har kalkylerade kostnader ökats med 26,0 mkr.


Tjänstemännen förklarar vidare:

”Utbyggnad pågår i alla tre etapper. Etapp 1 kan slutbesiktigas så fort snön försvinner. Entreprenadarbetena kostar mer än beräknat till följd av ökade berg- och schaktmängder. Kostnadsökningen bedöms i första hand påverka kostnaden för etapp 1 som snart är klar. Totalt beräknas kostnaderna öka med 26,9 mkr. Den nya VA-taxan medför ökade intäkter för VA om 10 mkr men samtidigt har ett momsfel uppdagats och momsen måste dras av från intäkterna, vilket medför att intäkterna för VA totalt minskar med 6,6 mkr. Indexuppräkningen av gatukostnaderna till följd av tidigare beslut medför ökade intäkter avseende gatukostnadsersättning om 10 mkr.
Sammantaget påverkas projektets netto med -23,5 mkr.
Projektets totalnetto blir därmed -178 mkr.”

Etapp 1

Utbyggnaden i princip genomförd inom tidigare tidsplan och är således genomförd. Slutbesiktningen den 29 nov. fick dock avbrytas p g a att marken snötäckts under natten.
Slutbesiktning av belysning är godkänd.
Slutbesiktning av VA kommer att godkännas i januari.
Gatuanläggningen kan inte besiktas förrän efter vintern då snön är borta.”


Återkommande information från oss i styrelsen för ÄFF

Så fort vi har tagit reda på mera detaljerad information avser vi återkomma, under tiden har vi ansett det viktigt att förmedla färska nyheter i detaljplanens front.

Med vänliga hälsningar
Carin Brand v. ordf.
Älgö Fastighetsägareförening
2013-02-12