2017 Arkiv

1 januari, 2017
Posted in Älgö
1 januari, 2017 Älgö Fastighetsägareförening

1. En ledamot har på egen begäran avgått från styrelsen
2. Svea Hovrättens prejudicerande dom
3. Reflektioner kring Svea Hovrätts dom
4. Om framtidens centrala Nacka
5. Valborgsmässoelden ställs in vid Alfredsroviken i år!
6. Juridisk process om VA avgjord till kommunens nackdel
7. Tillfällig avstängning av båtrampen vid Alfredsroviken
8. Domslut avseende Gåsös parkeringsplatser på Älgö är nu avgjort till Älgöbornas nackdel
9. Midsommarfirande blir av på Älgö
10. Nu startar simskolan på Älgö!
11. Tid för årsmöte i ÄFF
12. Kallelse till ÄFF’s årsstämma 2017
13. Loppis på Barnbadet 20 aug. 2017
14. Årsmötesprotokoll 2017 / revisionsberättelse

En ledamot har på egen begäran avgått från styrelsen

Nytt beträffande styrelsens sammansättning

Ledamoten Ingela Walck har på egen begäran avgått från styrelsen. Vi tackar för hennes värdefulla och mångåriga insatser inom styrelsen.

Suppleant Anita Bagger blir därmed ordinarie ledamot.

Svea Hovrättens prejudicerande dom

Vår senaste info om Svea Hovrättens prejudicerande dom mot Nacka kommun har väckt frågor från fastighetsägare.

ÄLGÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING
Angående detaljplan för Älgö – senaste domslut
Svea Hovrätt har upphävt kommunens ändring av detaljplan för Älgö rörande
planstridiga byggrätter
I ett prejudicerade domslut 2016-12-16 mål nr P 11466-15 upphävde Svea Hovrätt, Mark- och
miljööverdomstolen Stadsbyggnadsnämndens i Nacka kommun beslut den 25 mars 2015,
§ 59, att anta:
”Ändring genom tillägg till detaljplan 471 Älgö avseende planstridiga byggrätter.”
Domskäl: planändringen uppfyller inte kravet på tydlighet i 4 kap. 32 § PBL.
Planändringen genom tillägg bestod av en nyinsatt planbestämmelse i Älgöplanen för att:
”Åtgärda att befintliga bostadshus som tillkommit i laga ordning innan detaljplan för Älgö
vann laga kraft och som inte överensstämmer med planbestämmelser skall ses som
planenliga.”
Vad menas med ”i laga ordning tillkomna byggnader” ?
Ett alldeles för otydligt samt svepande begrepp, ansåg en rad fastighetsägare som överklagade
beslutet ända upp till Svea Hovrätten, Mark- och miljööverdomstolen och där fick gehör.
I Boverkets remissyttrande till hovrätten den 2016-04-26 står att planändringen bör upphävas:
o Laglighetskriteriet enligt 4 kap. 1 § PBL är inte uppfyllt.
o Tydlighetskriteriet enligt 4 kap 32 § PBL är inte uppfyllt.
o Begreppet ”i laga ordning tillkomna byggnader” är inte förutsebart för vare sig
fastighetsägare eller grannar om hur bebyggelsen slutligen kommer att utformas
eftersom ingen vet vilka byggnader som kan anses ha tillkommit i laga ordning.
o Det finns inte heller något uttalat stöd för den typ av generell bestämmelse som
reglerar förutsättningar för planenlighet (”i laga ordning”) som anges i planen.
I Svea Hovrättens domslut står att planändringen ska upphävas. Domskäl:
o Den uppfyller inte kravet på tydlighet i 4 kap. 32 § andra stycket PBL: ”Den avsedda
regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av
planen.” Detaljplanen måste därför utformas på ett sådant sätt att
medborgarinflytandet verkligen kan få en reell innebörd (prop. 1985/86:1 s. 166)
o Då ingen vet vilka byggnader som kan anses ha tillkommit ”i laga ordning” är det inte
möjligt för fastighetsägare att förutse hur den tillkommande planbestämmelsen
påverkar deras egna eller grannars byggnader.
o Det går inte att på ett tydligt sätt bedöma den tillkommande planbestämmelsens
konsekvenser.
o Det innebär att det uppstår svårigheter att bedöma vilka fastighetsägare som kan anses
berörda på det sätt som avses i 4 kap. 39 § första stycket PBL:
”En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om
någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det.”
……………………

Detaljplan för Älgö vann som bekant laga kraft år 2009 och har en genomförandetid av 15 år.
Den gäller alltså fram till år 2024.
Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening
2017-03-06

Reflektioner kring Svea Hovrätts dom

ÄLGÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING
Vår senaste info om hovrättens prejudicerande dom mot Nacka kommun har väckt
frågor från fastighetsägare
Frågor som vi välkomnar och reflekterar över då det öppnar vägen för en konstruktiv dialog
kring byggandet, fritidsaktiviteter, natur- och miljö, trafik, kommunikationer,
fastighetsgränser m.m. och inte minst kring den nu pågående planeringen av Saltsjöbadens
Centrum vid Tippen, vårt närmaste service- och sociala centrum som vi Älgöbor är beroende
av. En superaktuell detaljplan som vi inom kort avser informera om. Välkomna att ställa
frågor!
Några reflexioner kring planfrågor relaterade till hovrättens prejudicerande dom
Detaljplan för Älgö är strikt reglerad i Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). En antagen
detaljplan kan liknas vid ett undertecknat avtal mellan två parter (kommunen visavi
fastighetsägarna) där båda parter går med på att helt följa avtalets villkor under den tid som
avtalet är avsett att gälla. Då gäller det förstås att avtalets villkor är tydliga för båda parter.
Avtalets villkor för Detaljplan för Älgö består av de så kallade ”detaljplanebestämmelserna”
vilka finns angivna på det för båda parter enda juridiskt bindande dokumentet, nämligen
detaljplanekartan även kallad ”planinstitut”. På kartan kan man läsa vilka bestämmelser som
gäller för var och en av fastigheterna. Därigenom garanterar kommunen att fastighetsägarna
har rätt att bygga enligt de angivna detaljplanebestämmelserna och fastighetsägarna förbinds
att följa dessa.
Detaljplanen för Älgö, som antogs år 2009, är avtalad att gälla 15 år fram till år 2024 d.v.s.
den har en så kallad 15 års genomförandetid.
Plan- och bygglagen är mycket restriktiv när det gäller att ändra en detaljplan under dess
genomförandetid. I det här fallet så beslöt Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 15 mars
2015 att, under planens pågående genomförandetid, anta en ändring av detaljplanens
bestämmelser. Ändringen bestod av ett tillägg till de överenskomna planbestämmelserna
antagna år 2009. Ett tillägg avsett att appliceras på hela Älgös fastighetsbestånd (cirka 580
fastigheter) enligt följande text:
Byggnader som tillkommit i laga ordning innan Dp 471 vann laga kraft och som inte
överensstämmer med planbestämmelserna ska ses som planenliga.
Vad menas med ”byggnader som tillkommit i laga ordning”?
Svea Hovrätt menar att det citerade tillägget enligt ovan inte följer PBL:s tydlighetskriterier
då kommunen inte angett vilka fastigheter ”som tillkommit i laga ordning”. En inventering av
dessa saknas för övrigt enligt info som ÄFF fått från kommunen. Otydligheten i tillägget gör
att vi fastighetsägare inte vet vilka konsekvenser planändringen för med sig för oss eller för
oss som grannar. Vi kan alltså inte på något sätt bedöma om planändringen kommer att beröra
oss som fastighetsägare, som grannar eller oss som Älgöbor i stort.
Vad menas med ”berörd fastighetsägare”?
Enligt Plan- och bygglagen kan en fastighetsägare, som under detaljplanens genomförandetid
anser sig vara berörd av en detaljplaneändring, opponera sig och överklaga en sådan ändring.
Det öppnar vägen för domstolen att kunna upphäva beslutad planändring. Men, i det aktuella
fallet är det totalt omöjligt för oss fastighetsägare samt för domstolen att tyda hur ändringen
berör oss, vad den består av och hur den kan påverka våra avtalade rättigheter. Därför dömer
Svea Hovrätt att det räcker att konstatera otydligheten i definitionen ”fastigheter som
tillkommit i laga ordning” för att upphäva kommunens detaljplaneändring.

Konkret innebär det att kommunen inte får ändra de planbestämmelserna som antogs år 2009
genom ett tillägg som fastighetsägarna inte förstår vare sig innebörden eller konsekvenserna
av. Det kan vara värt att påpeka att Boverket, vars remissyttrande Svea Hovrätt inhämtat, i sitt
beslut skriver att en generell bestämmelse som hänvisar till ”i laga ordning tillkomna
fastigheter” som en förutsättning för planenlighet saknar lagstöd i PBL.
Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening
2017-03-17

Om framtidens centrala Nacka

Centrala Nacka kommer att få mindre grönt än på Kungsholmen – skriver föreningen Nacka Miljövårdsråd i sitt miljövårdsnytt för år 2017 och inbjuder till Exploateringsenhetens bildvisning av framtidens centrala Nacka, kommande torsdag 30 mars på Dieselverkstaden.

Läs mer på denna länk.

Valborgsmässoelden ställs in vid Alfredsroviken i år!

Valborgsmässoelden vid Alfredsroviken ställs in i år!

Detta på grund av att vi inte har kunnat värva tillräckligt många eldvakter bland oss Älgöbor som har möjlighet att vaka över Valborgsbrasan fram till sena kvällen nu kommande söndag den 30 april.

Med vänliga hälsningar önskar vi er alla en skön Valborg i vårens tecken!

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening

2017-04-27

Juridisk process om VA avgjord till kommunens nackdel

Kommunen har förlorat ett viktigt VA- mål ända upp i Mark- och miljööverdomstolen.

ÄFF-s rapport av dom till kommunens nackdel, maj 2017

Tillfällig avstängning av båtrampen vid Alfredsroviken

ÄLGÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

Tillfällig avstängning av båtrampen vid Alfredsroviken mellan den 29 maj till och med 2 juni 2017.

Styrelsen i föreningen Alfredsroviken har informerat oss om att båtrampen vid Alfredsroviken kommer att vara stängd från 29 maj till och med 2 juni på grund av att ett mindre reparationsarbete måste utföras.

Med vänliga hälsningar rapporterar

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening

2017-05-22

Domslut avseende Gåsös parkeringsplatser på Älgö är nu avgjort till Älgöbornas nackdel

ÄLGÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

Svea Hovrätt har nu sagt sitt avseende Gåsöparkeringens varande eller icke varande på Älgö respektive Svärdsö

Hovrätten har i april i år som tredje instans efter en långdragen juridisk gång slagit fast Mark- och miljööverdomstolens avgörande att inte medge prövningstillstånd till vare sig Älgö Fastighetsägareförening eller de fem stycken Älgö fastighetsägare som överklagat kommunens beslut. Ett beslut som gick ut på att ändra Älgös antagna detaljplan avseende tre parkeringsytor inom delar av Älgö respektive Svärdsö.

Dom till Älgöbornas nackdel

Älgös allmänna parkering med 16 p-platser vid Dansbanan (vid slutet av Ekholmsvägen österut) har vi på Älgö nu förlorat rätten till. Den ska nu privatiserats till förmån för Gåsö Vägsamfällighets medlemmar medan besökare till Älgö Gårds mest centrala och populära platser såsom kiosken, Barnbadet, Bergbadet och Tennisklubben istället vid behov får parkera sina bilar på Svärdsös allmänna parkering 1,5 kilometer bort från Älgö Gård.

Gåsöbornas parkeringar – en het fråga

Frågan om parkeringsbehovet för Gåsöborna har sedan år 1995 varit en het fråga för kommunen. Liksom katten på het plåt, vågade inte de styrande politikerna ta ställning i frågan och den förpassades till ett odefinierat och vagt beslut om ett ställningstagande i senare skede.

Parkeringsproblem vid Älgö Gård

Att frågan fortsättningsvis varit het har vi alla kunnat konstatera varje sommar då området kring Älgö Gård under en följd av år invaderats av olagligen parkerade bilar. Bilar som lämnats vind för våg längs vägrenen, som parkerats mitt framför privata infartsgarage, som tvingat småbarnen till en riskfylld kurragömmalek mellan plåtburkarna. Som även förskjutit parkeringstiden för p-platserna närmast Barnbadet till ett helt veckoslutlångt passivt stationerande av bilar tåligt väntande på sina fritidsutövande ägare tvärs över sundet.

Allt detta medan den 2 000 m2 stora ödsliga Marenparkeringen, ca trehundrameter från Älgö Gård, gapat nästan tomt utan bilar sommar efter sommar.

Marenparkeringens gemensamhetsanläggning

Denna parkering utgörs av en gemensamhetsanläggning innehållande 75 st. personligt angivna p- platser som sedan 50- talet förvaltas av Gåsö Vägförening. En gemensamhetsanläggning vars p-platser kommunen i detaljplankartan helt aningslöst valde att omdisponera och minska parkeringstäckningen till ca 70 procent. Allt för att inom ytan ge plats för ca 19 nya p-platser för Gåsö Vägsamfällighet. Samtidigt anger detaljplanen en utökning av Marens parkeringsytan västerut med en 800 m2 stor yta avsedd för ca 29 p-platser för Gåsö Vägsamfällighet.

Men kommunen stötte på patrull

Gåsö Vägförening opponerade sig bestämt mot kommunens omdisponering av deras parkeringsyta vilket tvingade kommunen att föreslå en detaljplaneändring vars domslut nu avgjorts till Älgöbornas nackdel.

Parkeringsfrågan ännu inte löst?

Utvidgningen av Marenparkeringen västerut inom ramen för en gemensamhetsanläggning att förvaltas av Gåsö Vägsamfällighet lär dröja. Den finns på pappret men först måste båda Gåsöföreningarna komma överens om servitutavtal m.m. genom en lantmäteriförrättning.

Kan vi nu i sommar hoppas på en ordnad parkering kring Älgö Gård?

Vi vädjar förstås till alla att följa parkeringens regler så att vi alla kan njuta av den vackra omgivningen kring det kulturhistoriska Älgö Gård.

Vi önskar er alla framöver en fin sommar på vårt vackra Älgö.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening

2017-06-14

Midsommarfirande blir av på Älgö

ÄLGÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

Välkomna till Midsommarfirande 2017: kl. 15 vid Barnbadet på Älgö

Vi gläds åt att i sista sekund kunna meddela att midsommarfirandet kommer att bli av på Älgö. Vi själva är inte anordnare men däremot har vi glädjen att ekonomiskt sponsra firandet vilket kommer att ske vid Barnbadet med inledning klockan 15 på midsommarafton.

Firandet och dansen kring stången kommer att ske till tonerna av Älgös traditionella musikband under ledning av Älgös populäre Jess. Slickepinneracet befaras inte kunna äga rum i år, meddelar arrangören. Men det kanske finns frivilliga som kan tänka sig att sponsra inköp av godis och leksakspriser och som kan tänka sig att leda de små barnens springande efter slickepinnarna?
I så fall är ni välkomna att meddela detta till Cecilia på telefon 076 198 18 88, alternativt Swisha bidrag till musikerna på 070 735 72 04.

Förberedelser: torsdagen kl. 18 vid Barnbadet på Älgö

Firandet inleds med förberedelser torsdagen kl 18 vid kiosken som då kommer att vara öppen. Anordnaren välkomnar alla som med medhavda löv, blommor, ståltråd m.m. finner det roligt att klä och resa stången!

Avslutningsvis: lördagen kl. 11 vid Barnbadet på midsommardagen

Välkomna att tillsammans ta ner stången!

Älgö Fastighetsägareförenings styrelse önskar alla ett fint och somrigt Midsommarfirande!

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening

2017-06-21

Nu startar simskolan på Älgö!

Vi har glädjen att förmedla information från anordnaren Lisa Lind om kommande simskolestart på Älgö. Läs mer nedan.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening

SIMSKOLA
Älgö Äventyr arrangerar sommarsimskola på Älgö i Saltsjöbaden för barn från 3 år och uppåt.

Simskolan drivs av utbildad simlärare och vi arbetar med barnen utifrån den nivå de befinner sig på. Förutom att simma, hoppa och göra lekar för att få upp barnens vattenvana och simförmåga får de prova på att simma med flytväst. De äldre barnen ges möjlighet till simträning med längre distanser samt livräddning.

Vi är glada att omtyckta Camilla Larsson, som många av barnen känner, fortsätter som simlärare även 2017.

Plats: Barnbadet på Älgö, vid kiosken (Bergbadet för barn som redan simmar mer än 25 meter)
Veckor: Vecka 28 & 29 (10-14 juli, 17-21 juli)

Dag: Måndag – fredag, 30 minuter/dag i fem dagar.
Tid: Förmiddagar. Exakt tid bekräftas ca en vecka innan start. De yngsta barnen brukar starta (ca 9.15). Vi koordinerar med Älgö Tennisklubb för dem som spelar tennis

Pris: 500 kr/barn och vecka. Medlemmar i Älgö Fastighetsägarförening, som stödjer simskolan, får 100 kr rabatt. Barn som går två veckor får 100 kr rabatt
Anmälan: Maila aktivitet, barnets namn, födelseår till algoaventyr@gmail.com. Skriv gärna något om hur ditt barn simmar.

Vi rekommenderar våtdräkt för att barnen ska kunna vara längre stunder i vattnet. Om vi har riktigt otur med vädret görs kortare övningar i vattnet och i övrigt sker träningen på land, som t.ex. träning i livräddning och första hjälpen. Visste du förresten att det har funnits sommarsimskola på Älgö Barnbad i över 70 år?! Fantastiskt att kunna hålla igång den traditionen

Hoppas att vi ses på badet!
//Lisa

Tid för årsmöte i ÄFF

ÄLGÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING
Årsmötesinformation
Älgö Fastighetsägareförening håller årsmöte för verksamhetsåret 2016/2017
tisdagen den 15 augusti med start kl. 18 ca.
Plats: Saltsjöbadens Sjöscoutsstuga, Samskolevägen 4, Tattby.
Kallelse med årsmöteshandlingar och exakt klockslag för start av mötet
skickas ut i början av augusti.
Vi hälsar våra medlemmar varmt välkomna!
Vi välkomnar även intresserade medlemmar som känner för att aktivt driva
frågor och förstärka vår styrelse. Är du intresserad att driva angelägna frågor
som berör oss fastighetsägare på Älgö, eller känner du att du vill förstärka våra
relationer bortom Älgös gränser tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen
för mer information.
Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, www.algoff.se
Älgö den 10 juli 2017
Styrelses ledamöter:
Anita Bagger………………..mobil 0703 – 33 17 41…….. .anita.bagger@telia.com
Carin Brand………………… mobil 0735 – 84 71 75…………carinbrand@hotmail.com
Claes Fredblad…………….. mobil 0705 – 71 78 20…….. …claesfredblad@gmail.com,
Tomas Högström…………..mobil 0702 – 39 48 97 …………thalgo@live.se
Margareta Spindler………. mobil 0733 – 38 34 19………….margaretaspindler@yahoo.com

Kallelse till ÄFF’s årsstämma 2017

Kallelsen består av fyra stycken sidor i nedanstående pdf-fil åtföljd av en adresskarta över sjöscoutstugan där mötet kommer att äga rum.

Kallelse till årsstämma ÄFF 2017

Karta scoutstuga Älgö

Loppis på Barnbadet 20 aug. 2017

LOPPIS PÅ BARNBADET KOMMANDE SÖNDAG!

Älgö Fastighetsägareförening har glädjen att förmedla följande inbjudan från Hanna Z.

Loppis nu på söndag 20:e augusti, på barnbadet, klockan 11-15.
Det är även sista dagen som kiosken har öppet för säsongen.
Kom och mingla, vimla och fynda!
(Vill du vara med och sälja, maila till Hanna Z på teaterfix@hotmail.se )

Välkomna!!

Vänligen Hanna Z.

Årsmötesprotokoll 2017 / revisionsberättelse

Ta gärna del av ÄFF`s årsmötesprotokoll 2017 med tillhörande revisionsberättelse.

Årsmötesprotokoll

Revisionsberättelse