2016 Arkiv

1 januari, 2016
Posted in Älgö
1 januari, 2016 Älgö Fastighetsägareförening

1. Fönster borta på Herrbadhuset
2. Planändring parkeringar
3. ÄFF informerar
4. Tomter splittras?
5. Majbrasa i Alfredsro
6. Vandring i Dalen
7. Populär majbrasa
8. Mobilmastbeslutet
9. ÄFF överklagar mobilmastbeslutet
10. Badvattnet kontrolleras
11. Tid för årsmöte i ÄFF
12. Midsommar 2016
13. Midsommarfirande 2016
14. Simskolan
15. Färre P-platser
16. ÄFF:s årsmöte 2016
17. Årsmötesprotokoll 2016
18. Flerbostadshus för folk i nöd byggs på Svärdsö?
19. Förtydligande från ÄFF
20. ÄFF:s historieprojekt i land
21. ÄFF:s höstbrev 2016
22. Omdaningen av Saltsjöbadens centrum
23. Julhälsning

Fönster borta på Herrbadhuset

Fönsterruta borta på Herrbadhuset
Som bekant så förvaltar Älgö Fastighetsägareförening Herrbadhuset, beläget i skogsbrynet vid vattnet i förlängningen av Berghemsvägen mot Marenvägen. I veckan som gick har någon avlägsnat ett av Herrbadhusets runda fönster.
Med dessa rader går vi här ut med en efterlysning av fönstret.
Har någon noterat händelsen är vi tacksamma för kontakt. Mejla eller ring vår ordförande Carin Brand; tfn 0735-84 71 75
e-post carinbrand@hotmail.com.

Planändring parkeringar

Planändringsförslaget

Älgö åderlåts på parkeringsmöjligheter

Tyck till om Nacka kommuns planerade ändring av Älgös parkeringsplatser.

Måndagen den 29 februari deadline för dina synpunkter.

När planändringsförslaget gällande de tre parkeringsytorna det handlar om var ute på samråd för ett drygt år sedan resulterade det i massiv opposition från älgöbor. Men kommunen har avfärdat alla synpunkter. Ta del av deras samrådsredogörelse på kommunens hemsida om Älgö där du kan trycka dig in på den aktuella informationen: www.nacka.se/algo.

Fram till och med måndagen den 29 februari kan du tycka till om deras planändringsförfarande. Det förslag som är utställt för granskning och som du också har tillgängligt på nämnda hemsida är inte identiskt med det som ställdes ut tidigare då kommunen nu uppger att den parkeringsplats inom detaljplanen för Älgö och som är placerad på Svärdsö, och som man vill ska vara allmän istället för Ekholmsparkeringen, ska användas av besökare till naturreservatet. Klicka här för att läsa Älgö Fastighetsägareförenings reaktion på detta. Det går bra att hänvisa till denna i ditt egna eventuella överklagande. Klickar du in dig här så kan du också ta del av ÄFF:s tidigare samrådsyttrande.

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen inkomma till Nacka kommun senast måndagen den 29 februari.

Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på förslaget lämnas till:
Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2014/79-214
131 81 Nacka

eller via e-post till registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2014/79-214 i ämnesraden.
OBS: Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. vänligen texta namn- och adressuppgifter!

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening

2016-02-26

ÄFF informerar

Kommunens VA-debitering under prövning i domstol

Ägare till två fastigheter på Älgö har gått till domstol för att få prövat om det verkligen kan vara korrekt rent rättsligt att särbehandla fastighetsägarna på Älgö gällande debiteringen av VA-anläggningsavgifter. ÄFF:s styrelse är av uppfattningen att det inte kan vara riktigt och anser att det är viktigt att frågan prövas.

Bakgrunden är den att Nacka kommun, efter att detaljplanen var tagen, självständigt beslutade att den skulle genomföras i tre deletapper, med resultatet att fastighetsägarna i den sista deletappen debiterades kraftigt förhöjd va-anläggningsavgift jämfört med övriga två deletapperna genom att debiteringen skedde med den förhöjda avgift som drabbade dem genom taxehöjning. Det här rimmar dåligt ställt mot bl.a. att en va-utbyggnad som har en detaljplan som grund ska ske skyndsamt. Här har de som fått vänta längst drabbats av kraftigt förhöjd taxa/avgift för va-anläggningen. Läs mer om problematiken i tidigare belysningar på ÄFF:s hemsida i januari 2015.

ÄFF:s styrelse följer ärendet.

Viktig delseger för fastighetsägare
Frågan om planändring av Älgös detaljplan avseende så kallade planstridiga byggrätter är ännu inte avgjord. Ärendet ligger nu i Mark- och miljööverdomstolen/Hovrätten som givit tillstånd till prövning av Mark och miljödomstolens/Tingsrättens avgörande och alltså tar upp klagomålen till prövning. En av invändningarna i överklagandena är att planändringsförslaget är otydligt, innebärande att det är svårt att förstå konsekvenserna av den aktuella planändringen och som appliceras på hela Älgös fastighetsbestånd.

ÄFF har tidigare rapporterat om planförslaget på hemsidan, se bl.a. belysningen i februari i fjol.

Kommunen offrar Älgös mest skyddsvärda natur
Trots massiva protester från Älgöbor bl. a. har planenheten gått vidare med mobilmastfrågan och föreslog i slutet av januari, i en tjänsteskivelse riktad till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, att nämnden skulle tillstyrka planförslaget som alltså handlar om att etablera en mobilmast med teknikbodar i Dalen, den mest skyddsvärda naturen på Älgö. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte den 17 februari mastbygget. Kommunfullmäktige har nu sista ordet efter ställningstagande i kommunstyrelsen, efter beredningen i Stadsutvecklings utskottet (KSSU) där ärendet behandlades den 8 mars.

ÄFF är starkt kritisk till kommunens lättjefulla hantering av miljöaspekterna. Det har brustit i planunderlaget vad gäller redovisning av kända fakta om de höga naturvärdena i området och det deklareras också att dessa får offras om ett mastbygge förutsätter detta.

Dalen är en nyckelbiotop , d.v.s. ett naturområde med högsta skyddsklass, och borde inte kunna bli säte för den exploatering som planändringsförslaget öppnar upp för..

Naturreservatet Svärdsö
Sista ordet är ännu inte sagt gällande inrättandet av Naturreservatet Svärdsö. ÄFF:s styrelse som reagerat på att del av Älgö ingår i reservatet utan att älgöborna blivit tillfrågade, har motsatt sig länsstyrelsens beslut att avvisa överklagandet från ÄFF.. Frågan ligger nu hos regeringens miljöprövningsenhet.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF)

2016-03-20

Tomter splittras?

En tomt är en tomt är en tomt …men inte alltid, eller?

Ett trettiotal tomter på Älgö i riskzonen

På Älgö finns 562 tomter enligt uppgifter i detaljplanehandlingarna. Idag troligen något fler. De flesta av dem tillkomna genom avstyckningar på 30- och 40-talet. Men en hel del är bildade redan tidigare, under tidigare rättsliga förhållanden. Det handlar om de avsöndrade fastigheterna, de som tillkom före den bygglagstiftning som såg dagens ljus i slutet av 1920-talet (1928 års jorddelningslag).

En del av dessa gamla tomtbildningar består av mer än en avsöndring/registerfastighet. Helt enkelt för att de tillkommit i flera etapper genom tilläggsköp av mark före jorddelningslagens ikraftträdande. Inte desto mindre är tomten en egen rättslig enhet. Lagfarten omfattar hela tomten och eventuella inteckningar har hela tomten som grund.

Det här är fallet med ett trettiotal tomtbildningar på Älgö.

Nu försöker Nacka kommun i smyg ändra på detta förhållande. Det sker genom faktureringen av VA-anläggningsavgift där kommunens va-enhet enbart tagit ut ytavgift för stamfastigheten, den där tomtens huvudbyggnad är belägen. Resten av tomtbildningen utesluts från kommunalt vatten och avlopp med motiveringen att den inte har behov av det.

Kommunens rättsliga grunder för detta märkliga förfarande, som bland annat hotar byggrätterna och hotar framtida möjligheter att hålla samman tomten, är höljt i dimridå. Enligt en prövning som förevarit i den sedan årsskiftet nerlagda Va-nämnden påstår Va-nämnden att endast stamfastigheten ingår i va-verksamhetsområdet, och att övriga därmed inte har rätt till kommunalt vatten-och avlopp.

Kommunen däremot har enträget hävdat att samtliga avsöndringar ingår i va-verksamhetsområdet, men att endast stamfastigheten omfattas av tomtens förbindelsepunkt, med motiveringen att tomternas övriga avsöndringar, enligt kommunens va-verk, inte har behov av vatten och avlopp.

Klaganden i sin tur, d.v.s. undertecknad, menar att detaljplanen omöjligt kan rättfärdiga vare sig Va-nämndens slutsats om va-verksamhetsområdets omfattning (som alltså inte heller kommunen står bakom), eller kommunens linje att särbehandla tomtbildningar med mer än en avsöndring genom att utesluta delar av tomten från vatten och avlopp.

Den 7 april är det dags för Svea Hovrätt att ta sig an problematiken, då hålls huvudförhandling med start kl. 09.00 i det dit överklagade beslutet i Va-nämnden.

Aktuellt mål behandlar också bl. a. placeringen av förbindelsepunkten i förhållande till tomtgräns då den enligt klaganden hamnat i fel läge i förhållande till vad som överenskommits. I sammanhanget kan noteras att det i Nacka kommun alltjämt saknas ett officiellt beslut över rättsliga lägen på de förbindelsepunkter som upprättats inom ramen för va-verksamhetsområdet för Älgö, d.v.s. anslutningspunkterna för vatten och avlopp. Möjligtvis en följd av den låga kvalitén på gränsredovisningen i detaljplanekartan, som ej är kvalitetsstyrkt, med påföljande risker med att gå i god för läget i förhållande till det rättsliga läget på tomtgräns.

Ingela Walck, vice ordf. ÄFF

2016-04-02

Majbrasa i Alfredsro

Snart är det Valborg och då samlas vi naturligtvis runt majbrasa vid Alfredsroviken i ÄFF:s regi!

Valborgsmässoeld
2016 vid Alfredsroviken
Kl. 20.30
samlas vi för att tända
Majbrasan och hälsa våren
kommen
Vi håller igång elden fram till tio på kvällen.
Grillkorv, kaffe samt saft till barnen.
Valborgsmässoeld vid Alfredsro är en gammal
tradition på Älgö som vi hoppas skall leva länge.
Alla älgöbor hälsas hjärtligt välkomna!
OBS Lämna bilen hemma, använd apostlahästarna OBS
Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF www.algoff.se
Kontakt Ulla Aulenius uaspost@gmail.com Staffan Waerndt staffanwaerndt@live.se

Vandring i Dalen

Följ med på en vandring i natursköna Dalen på Älgö.
Skogsvandring på Älgö

Populär majbrasa

Populär majbrasa vid Alfredsroviken

Även i år bjöd Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF, in till samling kring elden vid Alfredsroviken på Valborgsmässoafton. Älgöbor i alla åldrar samlades kring en något svårtänd brasa som efter viss kamp artade sig till ett stämningsfullt eldsken i ackompanjemang av allsång. Allt i arrangemang av Staffan Waerndt och Ulla Aulenius som bägge tidigare ingick i ÄFF:s styrelse och som förutom att återuppväcka traditionen med majbrasa vid Alfredsro också varit de pådrivande för att få kommunen att anlägga den boulebana vid Barnbadet som nyligen förverkligades.

ÄFF är i behov av fler aktiva medlemmar. Ambitionen är att bredda styrelsen. Men vi är också öppna för andra upplägg. Intresserad? Hör i så fall av dig till styrelsemedlemmen Anders Löfgren så kan han berätta mer. Tfn. 08-748 99 10, mobil 0708 – 219309, e-post: anders.e.lofgren@telia.com,
MajBrasa2016 Foto: Staffan Waerndt

Runt 200 älgöbor kom samman för att hälsa sommaren välkommen runt Valborgsmässoelden i Alfredsro Foto: Staffan Waerndt

Mobilmastbeslutet

Unika naturvärden får stryka på foten

Grönt ljus för mobilmast i Dalen

Högsta beslutande församlingen i kommunen sa den 18 april ja till en planändring för att möjliggöra bygget av en 48 meter hög mobilmast med tillhörande teknikbodar mitt i natursköna Dalen på Älgö.

Detta trots protester från en massiv opinion.

99 fastighetsägare på Älgö har aktivt agerat mot byggnation av en mobilmast i det aktuella området och sagt nej till den nu klubbade planändringen som ger det genom Investor delvis Wallenbergägda bolaget Hi3G Acces- AB den vind i seglen för ett mastbygge som saknades i hittills gällande planförhållanden på grund av bland annat den känsliga miljön i Dalen.

-Naturen är en oersättlig tillgång. Att få gå i Dalens gömda grönska mellan de mäktiga bergssidorna, att få stiga upp på den vackra platån med de mjukt rundade hällarna och de gamla, underbara tallarna är en fantastisk upplevelse. Ska en mast som inte behövs för Älgö få förstöra allt detta, undrade älgöbon Ally Wanngård i ett tänkvärt upprop till den politiska församlingen i Nacka kommun inför beslutsfattandet.

Exakt samma anläggning som genom dom i Förvaltningsrätten inte får byggas skapar den klubbade ändringen av detaljplanen nu svängrum för. Lagligt? Olagligt? Omoraliskt? Är frågorna Ally Wanngård ställer sig i sin dokumentation av den process som lett fram till planändringsbeslutet i kommunfullmäktige. Du kan ta del av denna tankvärda tillbakablick genom att klicka in dig på länken nedan.

Masten. Redogörelse till alla politiker i Nacka kommun inför KF 18 april 2016

Kommunfullmäktiges beslut att klubba igenom planändringsförslaget kan överklagas av dem som under planprocessen anfört invändningar som inte blivit tillgodosedda. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen men lämnas till Nacka kommun. Sista dagen att överklaga är den 17 maj.

Samtliga partier utom Nackalistan och Sverigedemokraterna biföll planändringsbeslutet. Nackalistan markerade sitt missnöje och lämnade in en reservation mot beslutet.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF

2016-05-08

ÄFF överklagar mobilmastbeslutet

Mobilmastbeslutet
Sjuttonde maj sista dagen att överklaga
Som framgår av den belysning som Älgö Fastighetsägareförening lade ut på ÄFF:s hemsida för några dagar sedan har kommunen klubbat igenom ett bygge av en 48 meter hög mobilmast på Älgös högsta punkt. Sista dag för den som vill överklaga kommunens beslut är den 17 maj. ÄFF Överklagande till Lst. mobilmast maj 2016 (2)Om så önskas går det bra att hänvisa till den i ditt eget eventuella överklagande i det fall att du delar ÄFF:s inställning. De bilagor vi hänvisar till i överklagandet lägger vi inte ut här men vill du ta del av ÄFF:s samrådsyttranden och ÄFF:s granskningsyttrande så återfinns de i den information vi lade ut på hemsidan den 12 december i samband med granskningsförfarandet och vi hänvisar till den belysningen.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF

Badvattnet kontrolleras

Kommunen kartlägger kemisk status i badvattnet på Älgö

Vi i styrelsen för Fastighetsägareföreningen brukar som bekant följa upp vad som behandlas i de olika kommunala nämnderna gällande Älgö.

Vid Natur- och trafiknämndens sammanträde tisdagen den 24 maj framkom under behandlingen av Natur- och trafiknämndens bokslut för årets första fyra månader att kommunen kommer att utföra provtagning för att få kunskap om den kemiska statusen i badvattnen vid Alfredsrobadet och Älgöbadet då dessa är belägna i nära anslutning till marina verksamheter..

ÄFF välkomnar förstås att en sådan kemisk analys utförs och vill i sammanhanget påminna om det egna initiativet på området 1999. Då uppdrog Älgö Vägförening och Älgö Fastighetsägareförening åt miljökonsulten VAI VA- Projekt AB att utföra en sedimentundersökning i Älgöviken utanför Gåsös Terminalanläggning med Ägnöfjärden öster om Älgö som referenspunkt.

Undersökningsresultat vid den ÄFF-initierade undersökningen 1999:
Undersökningen visade bl. a. att tennhalten utanför Terminalen var elva gånger högre än tennhalten i referenspunkten Ägnöfjärden. Bedömningen är att den troligaste källan är båttrafiken i området och verksamheten vid Gåsös Terminal vilket tyder på en klar påverkan från båtbottenfärger.

I såväl sedimenten i Ägnöfjärden som i sedimenten utanför Gäsos Terminal var halten extraherbara alifatiska ämnen och opolära alifatiska kolvätten i samma storleksordning som i hamnarna i Köping, Västerås och Södertälje.

Specifikt för Älgöviken är att vattenutbytet mellan Älgöviken och angränsande vattenområden är litet vilket gör att området är känsligt för påverkan av mänsklig aktivitet på land och till sjöss. Viken avskiljs från Erstaviken och Ägnöfjärden genom ”trösklar” i Kyrksundet och Älgösundet, väster respektive öster om Älgöviken.

Carin Brand, ordf.
Älgö Fastighetsägareförening
2016-05-28

Tid för årsmöte i ÄFF

Årsmötesinformation

Älgö Fastighetsägareförening håller årsmöte för verksamhetsåret 2015/2016 tisdagen den 16 augusti med start kl. 18 ca.

Plats: Handelshögskolans studentkårs klubbhus Enoksro på Klubbvägen.

Kallelse med årsmöteshandlingar och exakt klockslag för start av mötet skickas ut i början av augusti.

Vi hälsar våra medlemmar varmt välkomna.

ÄFF behöver fler aktiva medlemmar för förstärkning av styrelsen. Intresserad? Hör i så fall av dig till styrelseledamoten Anders Löfgren för mer information.

Älgö den 14 juni 2016

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening

Midsommar 2016

Älgö Fastighetsägareförening hälsar medlemmarna

Trevlig midsommar !

Med anledning av förfrågningar gällande det traditionella midsommararrangemanget på Älgö så har det de senaste åren skötts av en grupp älgöbor, d.v.s. i privat regi. ÄFF har inte hört att något annat gjorts gällande i år och hoppas att man fortsatt håller vid liv denna uppskattade tilldragelse. I annat fall hoppas ÄFF på mobilisering av medlemmarna inför nästa år.

Nås vi av information om arrangemanget kommer vi att informera här på hemsidan och på vår anslagstavla.

Vi önskar våra medlemmar en skön sommar!

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF

Midsommarfirande 2016

Midsommarfirande på Barnbadet

Jo då, det blir dans kring midsommarstång på Älgö även i år!

Igår vid midnatt offentliggjordes detta mejlvägen och arrangörerna hoppas på god uppslutning redan kl. 17 idag. Då ska midsommarstången kläs och resas.

Platsen är Barnbadet och alla hågade ombeds ta med löv och blommor och gärna också sekatör och ståltråd.

Dans kring midsommarstången blir det med start imorgon, midsommarafton, kl. 15, och med stor sannolikhet ackompanjerad av levande musik av Jess & Co.

Det planeras även ett slickepinnerace. ÄFF sponsrar inköpet av slickepinnar.

Simskolan

Simskola på Älgö 11 – 23 juli

Älgö Äventyr under Lisa Lind arrrangerar även i sommar simskola på Älgö. Tid: vecka 28 och 29. Äldre barn simmar på Bergbadet och de små på Barnbadet. Barn från 3 år är välkomna.

Simlärare är Camilla Larsson, utbildad sim- och barnidrottslärare och är väldigt uppskattad. Camilla arbetar med barnen utifrån den nivå de befinner sig på. Förutom att simma, hoppa och göra lekar för att få upp barnens simförmåga får de prova på att simma med flytväst. De äldre barnen ges möjlighet till simträning med till exempel livräddning och crawlning.

Älgö Simskola har funnits i närmare 70 år!

Pris: 500 kr/barn och vecka. Medlemmar i Älgö Fastighetsägarförening får 100 kr rabatt (ÄFF stödjer simskolan) samt 100 kr rabatt för barn som går två veckor.

Information & anmälan
algoaventyr@gmail.com.

Fotboll
Älgö Äventyr arrangerar fotboll både vårar och höstar. Hör av er till algoaventyr@gmail.com för information och anmälan.

Färre P-platser

Kommunen klubbade igenom reduceringen

Få parkeringsplatser blir färre

Massiva protester från Älgöborna till trots klubbade Nacka kommun vid senaste kommunfullmäktige igenom en ändring av detaljplanen som reducerar antalet parkeringsplatser för allmänt bruk till förmån för gåsöborna. Beslutet innebär bl. a. att parkeringen invid gamla dansbanan inte längre är möjlig för älgöbor att parkera på trots att den ligger i anknytning till mark som är avsedd för föreningsaktiviteter i detaljplanen. Den parkeringsplatsen öronmärks nu istället för gåsöborna.

Kommunen kör alltså över den starka viljeyttring som kommit till uttryck under samråds- och granskningstiden och antog den 20 juni ändringen av gällande detaljplan. Inkommer inga överklaganden får beslutet laga kraft den 21 juli, d.v.s. nu på torsdag. Beslutet kan överklagas enbart av de som yttrat sig under det samrådsförfarande och granskningsförfarande som föregått beslutet och därvid inte fått gehör för sina invändningar mot planändringen.

Sista dagen för överklagande är onsdagen den 20 juli. Överklagandet ska ställas till:

Nacka tingsrätt
Box 1104
131 26 Nacka strand

Brevet skall dock skickas eller lämnas till:

c/o Kommunstyrelsen i Nacka
Planenheten KFKS 2014/79-214
131 81 Nacka

ÄFF lägger här ut vår ordförande Carin Brands överklagande och som det går bra att ansluta sig till eller använda valda delar av:

ÄFF – överkl.av ändring för 3 parkeringsytor 2016 X.doc

Älgö den 17 juli 2016

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF

ÄFF:s årsmöte 2016

ÄFF:s årsmöte 2016 står för dörren.
Kallelsen årsmöte 2016

Årsmötesprotokoll 2016

Klicka på länken nedan och ta del av protokollet från årsmötet i augusti 2016 i Älgö Fastighetsägareförening där bland annat kommunens planer på förtätning av Saltsjöbadens centrum hade en egen punkt på dagordningen.
Årsmötesprotokoll 2016

Flerbostadshus för folk i nöd byggs på Svärdsö?

Beslut om flerbostadshus på Svärdsö på gång
Tyck till senast den 1 december

Älgö Fastighetsägareförenings styrelse har fått ett antal påstötningar från medlemmar gällande vår inställning till det boende för i första hand nyanlända flyktingar som planeras strax efter brofästet till Svärdsö. ÄFF har inte något officiellt ställningstagande i frågan att redovisa annat än uppfattningen att det kanske hastar lite väl snabbt från kommunens sida. Den 17 november lämnade kommunen in bygglovsansökan. Beslut ska fattas den 7 december. Och den som har synpunkter på byggnationen av detta flerbostadshus måste inkomma med sina synpunkter senast den 1 december.

Det borde som Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF)ser det funnits skäl för kommunen till bättre förankring av detta projekt bland närboende i större omfattning, inte minst med tanke på vikten att lägga grund för en god acceptans för projektet.

Enligt informationen som las ut på kommunens hemsida vid 17-tiden på torsdagen, och som återges nedan, så kommer sakägare att ges möjlighet att yttra sig i bygglovsärendet. Med sakägare avses närmast berörda grannar. Hur därvid älgöborna klassificeras har ÄFF inte lyckats informera sig om, men eftersom bygglovsbeslutet ligger i knutarna och synpunkter på bygglovet som sagt ska vara inne redan i mitten av nästa vecka, och älgöborna inte kontaktats av kommunen, så förefaller det som att älgöborna hamnar utanför kommunens definition av närmast berörda. Men ÄFF kan inte se anledning till att inte inkomma med synpunkter på bygglovet, som ju också offentliggjorts i media – dock endast Svenska Dagbladet – i mitten av av november.

Den som har synpunkter på bygglovet ska adressera dessa till Bygglovsenheten i Nacka kommun. 13181 Nacka. Ärendet har diarienummer B2016-1361. Detta måste anges. Sista dagen för att inkomma med synpunkter är alltså den 1 december. Någon mejladress aviseras inte i annonsen. Det är frågan om ett tillfälligt bygglov på fem år för nybyggnad av flerbostadshus. Fastighetsbeteckningen är Solsidan 2:25, Svärdsön.

Kontaktperson vid frågor gällande bygglovet är bygglovshandläggaren Per Sundin. Det är en ordinarie bygglovsprövning som gäller men ärendet som sådant är initierat av Förnyelseenheten vid Nacka kommun på uppdrag av stadsdirektören och projektledare är Caroline Trege. Det handlar primärt om att skapa boende för den kvot nyanlända som det faller på Nacka kommun att ombesörja boendet för. Det är fråga om familjer och ensamstående vuxna. Den planerade byggnationen av flerbostadshus på Svärdsö är den andra i raden av vad som troligtvis blir ett koncept för vidareutveckling runt om i kommunen. Först ut var flerbostadshuset på Kommunalvägen i Orminge som det beslutades om i somras och som nu är uppfört.

Till skillnad från Orminge är det på Svärdsö frågan om en byggnation på område utanför Detaljplan. Kommunen uppger vidare att den också ligger utanför det nybildade naturreservatet. Enligt Trege är det väldigt många aspekter att ta hänsyn till vid val av lokalisering av dessa bostäder. I Svärdsös fall har det vägt tungt att det inte behövs några större markarbeten för att kunna bygga och att det är tillgängligt vad gäller kommunikationer.

Nedan återger vi Nacka kommuns nyutlagda information om byggnationen av flerbostadshuset och som återfinns under avdelningen ”Boende och miljö” på kommunens hemsida Nacka.se. Går du in på denna kan du i texten klicka dig vidare till Ormingeexemplet, där liknande byggprojekt redan står klart. Man har även arbetet på att få till stånd ett dylikt boende på Kocktorpsvägen i Björknäs men det gick i stöpet på grund av trafiksituationen.

Solsidan 2_25, B2016_1631 (1)

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF)

2016-11-25

Så här informerar Nacka kommun om byggprojektet på sin hemsida:

Flerbostadshus på Älgövägen

På Älgövägen på Svärdsö planeras ett nytt flerbostadshus med totalt 18 lägenheter. Om tidplanen håller kan de första hyresgästerna flytta in i maj nästa år.

Kontakta oss Tyck till!
24 november 2016 KL 17:15
Den 17 november lämnade Nacka kommun in en ansökan om tillfälligt bygglov för fastigheten Solsidan 2:25 på Älgövägen på Svärdsö. Här planeras ett flerbostadshus på två våningar med totalt 18 hyreslägenheter, samt ett förrådshus.

Lägenheterna kommer att hyras ut till personer som har svårt att skaffa bostad på egen hand. Just nu handlar det i första hand om bostäder till de nyanlända – ensamstående vuxna och familjer – som anvisats till Nacka av Migrationsverket, det vill säga ett första hem för personer som fått uppehållstillstånd och ska etablera sig i Nacka. Vi behöver i år hitta bostäder för 366 personer och under 2017 kommer ytterligare 469 nyanlända nackabor att behöva hjälp med en första adress i Nacka.
Huset ska byggas av NCC och kommer att vara av samma typ som nyligen uppförts på Kommunalvägen. Om bygglov beviljas enligt nuvarande tidsplan kan det stå klart för inflyttning i maj 2017. Tomten, som är avstyckad sedan tidigare, ligger intill ett naturreservat men bygget kommer inte att inkräkta på naturreservatet.

Ett tillfälligt bygglov gäller i fem år och kan förlängas högst två gånger. Som längst kan det sökta bygglovet alltså gälla i totalt 15 år. Beslut fattas av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 7 december. Sista svarsdag för att lämna in synpunkter är den 1 december.
Sakägare, det vill säga samtliga närmast berörda grannar, kommer att kontaktas av kommunen och ges möjlighet att yttra sig i bygglovsärendet.

Förtydligande från ÄFF

Förtydligande från ÄFF
Efter påstötning från medlem, med anledning av vår notis i höstbrevet angående ”Älgömaffians” diskussioner i sviterna av incidenten där en kvinna blev attackerad av en Älg i oktober, vill ÄFF komma med ett förtydligande: ÄFF har naturligtvis förståelse för att man ibland måste avliva vilda djur, men vår inställning är att så långt det låter sig göras ska man söka andra lösningar.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF
2016-11-26

ÄFF:s historieprojekt i land

ÄFF:s historieprojekt i land
Nu finns boken ute till försäljning!
Älgö – en skärgårdspärla

Intresset var stort när boken ”Älgö – en skärgårdspärla” släpptes den 26 november. Närmast i bild till höger syns Gunnar Wiström, elfte generationens älgöbo och vars familjs färgstarka historia på Älgö finns skildrad i boken.

Med glädje kan vi meddela att historieboken om Älgö, ”Älgö – en skärgårdspärla”, nu kommit ut. 319 sidor inrymmande såväl inspirerande historiska fakta som en god portion nostalgi samt senare tiders förhållanden. Allt paketerat i en vacker bok innehållande 450 bilder, fotografier samt illustrationer.
Bokens utsläpp firades i Grünewaldvillan lördagen den 26 november under värdskap av dess redaktionsgrupp Liliane Björklund, Staffan Waerndt, Ulla Aulenius och Yvonne Sabel. Vi var många som minglade och hälsade på varandra och med stort intresse lyssnade på redaktionsgruppens beskrivningar av händelser som inträffat på vår vackra skärgårdsö sedan trettonhundratalet till våra dagar. Allt medan bokens samtliga bilder visades upp i stort format på väggen framför oss. Beskrivningar och bilder som nu finns insamlade mellan bokens pärmar och som mannar till läsning nu när juletiden närmar sig!
Är du frestad att ta del av Älgös historia i bokformat kontakta gärna redaktionsgruppen. Till förmånspris kan du beställa boken genom följande e-postkontakter:
Ulla Aulenius, Älgö tfn: 073-314 48 68, e-postadress: uaspost@gmail.com
Stafffaan Waerndt, Älgö, tfn: 072-251 56 22, e-postadress: staffanwaerndt@live.se
Liliane Björklund, Saltsjöbaden, tfn: 073-834 57 70, e-postadress: liliane.björklund@gmail.com
Yvonne Sabel, Tyresö, tfn: 073-978 28 78, e-postadress: sabel.yvonne@gmail.com
Historieboken är ett resultat av flera års faktainsamlingar och möten mellan älgöbor inom ramen för verksamheten i den inom Älgö Fastighetsägareförening självständigt verkande Historiegruppen/Älgö Historiegrupp.

Älgö den 4 december 2016

Carin Brand. Ordf.
Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF)

ÄFF:s höstbrev 2016

ÄFFs höstbrev 2016 med bilaga
(Det sändes även med vanlig postgång i november.)

Omdaningen av Saltsjöbadens centrum

Kommunen backar från hårdexploatering av Tippen?

Som Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF) belyst i bilaga till det Höstbrev som skickades till fastighetsägarna på Älgö i november, och som nu också finns utlagt på ÄFF:s hemsida, så smider Nacka kommun planer på en rejäl omdaning av Saltsjöbadens Centrum med omnejd. Men det verkar nu som att kommunen fått besinna sig. I kölvattnet av samrådet och de bortåt 500 yttranden som inkom, beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 7 december att modifiera inriktningen på planarbetet.

Den förändrade inriktning man fattade beslut om innebär bland annat en lägre exploateringsgrad och, som det verkar, hänsynstagande till kulturmiljön, m.m. Klicka här föratt ta del av beslutet om den ändrade inriktningen av planarbetet.

Besök också Saltsjöbadens Hembygdsförenings hemsida. Hembygdsföreningen har en aktiv bevakning av frågan. Klicka här för att ta del avhembygdsföreningens samrådsyttrande.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF

2016-12-12

Julhälsning

God Jul & Gott Nytt År tillönskar
Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening