2015 Arkiv

1 januari, 2015
Posted in Älgö
1 januari, 2015 Älgö Fastighetsägareförening

1. Negativ särbehandling vid Va-uttag i Etapp 3
2. Så mycket mer får Etapp 3 betala för VA
3. Planstridiga byggrätter
4. ÄFF satsar på grannsamverkan
5. Majbrasa 30 april
6. Oseriösa (?) asfaltsläggare siktade på Älgö
7. ”Naturreservatet Svärdsö” brer ut sig på Älgö
8. Simskola 2015
9. Trevlig midsommar
10. Tid för årsmöte i ÄFF
11. Årsmöteshandlingarna 2015
12. Tyck till i mastfrågan
13. ÄFF säger nej till mobilmast i Dalen
14. Kompletterande samrådsyttrande
15. ÄFFs höstbrev 2015
16. Mobilteletorn på Älgö?
17. Julhälsning

Negativ särbehandling vid Va-uttag i Etapp 3

”Strider mot likställighetsprincipen”

Älgö Fastighetsägareförenings styrelse har vänt sig till ansvariga i Nacka kommunstyrelse och Natur- och trafiknämnd (f.d. Tekniska nämnden) med anledning av den förestående debiteringen av VA-anläggningsavgifter inom Etapp 3 inom detaljplanen. Enligt uppgifter på kommunens hemsida om Älgö debiteras fastighetsägarna i Etapp 3 förhöjd Va-anläggningsavgift i förhållande till föregående etapper av detaljplanen. ÄFF finner det orimligt att en och samma detaljplan diskriminerar fastighetsägarna inom en deletapp på så sätt som nu förefaller bli fallet. Klicka här för att läsa vårt brev till politikerna
11-jan-15-VA-skrivelsen.pdf?media=1669676643.

ÄFF kommer inom kort också att lägga ut ett material med kostnadsjämförelse mellan taxan som legat till grund för fakturering av de första två etapperna och den förhöjda taxa som nu aktualiseras.

Så mycket mer får Etapp 3 betala för VA

Öppna länken till PDF-filen nedan och läs mer:
Så mycket mer får Etapp 3 betala för VA.pdf

Planstridiga byggrätter

Ta hjälp av ÄFF:s yttrande över kommunens samrådshandling

Det pågår som Älgö Fastighetsägareförenings styrelse redan tidigare uppmärksammat på två parallella planförfarande i syfte att ändra detaljplanen för Älgö. Regelverket är sådant att det råder stor restriktivitet med sådana åtgärder. Planändringar ska i princip inte få genomföras.

Det ska föreligga alldeles speciella skäl för att göra ändringar under pågående genomförandetid av en detaljplan. ÄFF har inte funnit sådana i något av de två planändringsärendena, vilket dock inte stoppat kommunen som den senast månaden har haft att ta ställning till invändningar från 21 fastighetsägare på Älgö, samt från Nacka miljöråd och Älgö Fastighetsägareförening gällande planförfarandet angående planstridiga byggrätter.

Nu har ÄFF yttrat sig över kommunens samrådshandling och publicerar den här som stöd för övriga som avser att yttra sig. Vi publicerar också älgöbon Bengt Freijs yttrande och som ÄFF anslutit sig till så som framgår av ÄFF:s yttrande.

Yttra sig kan endast de som under samrådstiden framfört synpunkter på planändringen. Tiden för att lämna in yttranden sträcker sig till den 15 februari, så det hastar!

Lycka till!

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening

2015-02-12

ÄFF satsar på grannsamverkan

Hur skyddar vi oss mot inbrott? Jo genom grannsamverkan. Den 7 april initierar Älgö Fastighetsägareförening sin satsning på grannsamverkan mot brott.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening
GRANNSAMVERKAN MOT BROTT
Välkommen 7 april kl 18.30 till Enoksro
Klubbvägen 22 Älgö
Nackapolisen Jan-Ove Pålson som
arbetar med brottsförebyggande i
Nacka informerar om hur vi grannar på
Älgö kan samarbeta för att skydda oss
mot oönskade gäster
Vi bjuder på kaffe!
Välkomna
Älgö Fastighetsägareförening ÄFF

Majbrasa 30 april

ÄFF återupplivar gammal tradition och tänder majbrasa vid Alfredsroviken på Valborgsmässoafton den 30 april.

Valborgsmässoeld
vid Alfredsroviken
Kl. 20.00
samlas vi för att tända
Majbrasan och hälsa våren
kommen
Vi håller igång elden fram till tio på kvällen och bjuder på
grillkorv, kaffe och saft till barnen.
Valborgsmässoeld vid Alfredsro är en gammal tradition
på Älgö som vi med årets arrangemang hoppas väcka
till liv.

Alla älgöbor hälsas hjärtligt välkomna!
OBS! Lämna bilen hemma, använd apostlahästarna!
Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF

Oseriösa (?) asfaltsläggare siktade på Älgö

Älgö Fastighetsägareförenings styrelse vill uppmärksamma föreningens medlemmar på att iaktta försiktighet vid konsultering av irländska stenhuggare då dessa sedan i början av månaden erbjuder sina tjänster på Älgö.

De erbjuder sig att utföra asfaltering, stenläggningsarbeten och takarbeten till låga priser med betalt i efterskott och endast om man är nöjd.

Ofta är utfallet det motsatta: dyra och bristfälligt utförda jobb som man tvingas betala.

Redan dagen efter tentativ indikation av intresse infinner sig brittiskregistrerade vita lastbilar med manskap och utrustning för att påbörja arbetet, också utan att avtal ingåtts.

Den som ber om ett skriftligt avtal riskerar att stå med ett ”avtalsdokument” med telefonnummer som inte ger access till företaget.

Den som googlar ”irländska stensättare” finner utbredda problem kopplade till ofullständigt utförda arbeten, med mera i stora delar av landet.

Älgö den 10 maj 2015

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF

”Naturreservatet Svärdsö” brer ut sig på Älgö

Den 15 december 2014 fattade Kommunfullmäktige i Nacka beslut om att bilda Naturreservatet Svärdsö och om föreskrifter för reservatet. Först nu har det kungjorts!

Den som har invändningar mot beslutet kan överklaga det till länsstyrelsen och detta måste i så fall göras inom tre veckor från kungörelsedatumet den 12 maj. Nacka kommuns kungörelse, som vi återger nedan, saknar denna information.

Älgö Fastighetsägareförening är positiv till inrättande av naturreservat på Svärdsö men kritisk bl. a. till att även ett större markområde på Älgö tas i anspråk. Enligt beslutsdokumenten som återfinns på kommunens hemsida under rubriken ”Framtida naturreservat” (klicka in dig via länken nedan) överensstämmer naturreservatsförslaget med Älgös detaljplan. Men några uppgifter om att göra naturreservat av del av Älgö finns inte i detaljplanen.

Det är området i direkt anslutning till Svärdsö på Älgösidan som blir en del av naturreservat om reservatsbeslutet får laga kraft. Cirka hälften av detta område – större delen av Torskholmen samt naturområdet mot sjön från Skridskoseglarklubbens forna fastighet – har klassats som mindre skyddsvärt i reservatsbeslutet, med påföljande ökad risk för att dessa områden blir föremål för diverse ingrepp från naturreservatsnämndens sida då det ju inte enbart handlar om att bevara naturen i reservatet, utan också om att utveckla reservatsområdet för rekreation innebärande diverse ingrepp i miljön, åtgärder som inte preciserats i beslutet.

Enligt ÄFF saknas rättslig grund för att inkorporera del av Älgö i reservatet så som nu är fallet enligt reservatsbeslutet.

Nedan återger vi kommunens kungörelsen i DN den 12 maj 2015 om Nacka kommunfullmäktiges beslut i december 2014 att bilda naturreservatet Svärdsö.

Det går att överklaga beslutet till länsstyrelsen fram till tre veckor räknat från kungörelsens publicering den 12 maj.

Klicka in dig på länken nedan för att ta del av Nacka kommuns information om reservatsbeslutet.

http://www.nacka.se/web/fritid_natur/naturochparker/naturreservat/framtida_reseservat/svardso/Sidor/default.aspx

Klicka här för att ta del av ÄFF:s yttrande under samrådet kring reservatsbildningen i höstas.

Kungörelsen om reservatsbildning införd i Dagens Nyheter 12 maj 2015.

Simskola 2015

Simskola på Barnbadet och Bergbadet vecka 28 och 29

Dags att anmäla sig till årets upplaga av simskolan!

Barn från tre års ålder och uppåt är välkomna, hälsar Lisa Lind/Älgö Äventyr, som även i år håller i aktiviteten. Fast är man så liten som tre år så ska en förälder vara med i böljorna..

Det finns möjlighet att ta simmärken, öva livräddning, crawla och mycket mer.
Simskolan är igång under veckorna 28 – 29 med start den 6 juli, fem dagar i veckan och 30 minuter per gång. Att delta kostar 400 kronor per vecka för medlemmar i Älgö Fastighetsägareförening och 500 kronor för övriga.
Simundervisningen för de yngre barnen hålls på Barnbadet, de äldre barnen simmar på Bergbadet.
Det kommer eventuellt att finnas möjlighet att ta privatlektioner.
Huvudledare för simskolan är Camilla Larsson, erfaren och utbildad sim- och barnidrottslärare som många av barnen numera känner väl från stranden på Älgö.
Gruppindelning för simskolan sker en vecka före start då också tiden för aktiviteten bestäms.
Anmälan
Du anmäler ditt barn genom att mejla algoaventyr@gmail.com Meddela att det är simskolan det gäller samt önskad vecka, samt ange barnets namn, ålder och kontaktuppgift till förälder, samt i förekommande fall att du är medlem i Älgö Fastighetsägareförening.

Trevlig midsommar

TREVLIG MIDSOMMAR
Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening tillönskar en Trevlig Midsommar.

Det gemansamma firandet på Älgö tilldrar sig liksom fjolåret på Barnbadet och i privat regi. Arrangörerna hälsar alla älgöbor välkomna och aviserar följane hålltider för arrangemanget:

Torsdagen den 18 juni mellan klockan 17.30 till 19.00 kläs och reses midsommarstången. Möt upp med blomor och eklöv!

På midsommaraftonen fredagen den 19 juni klockan 15.00 till 17.00 blir det dans kring midsommarstången till levande musik, följt av slickapinnetävling för barnen.

Sommriga hälsningar och ett stort tack till arrangörerna som håller denna viktiga folkfest vid liv på Älgö.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF) www.algoff.se

2015-06-17

Tid för årsmöte i ÄFF

Årsmötesinformation

Älgö Fastighetsägareförening håller årsmöte för verksamhetsåret 2014/2015 onsdagen den 12 augusti med start kl. 18 ca.
Plats: Handelshögskolans studentkårs klubbhus Enoksro på Klubbvägen.
Kallelse med årsmöteshandlingar och exakt klockslag för start av mötet skickas ut i början av augusti.
Vi hälsar våra medlemmar välkomna.

Älgö den 12 juli 2015

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening

Årsmöteshandlingarna

Klicka på länken nedan för att läsa kallelsen.
Kallelse årsmöte 2015

Bokslut_2015-04-30

Tyck till i mastfrågan

Kommunen trotsar Förvaltningsrättens utslag
– banar väg för mobilmastbygge i Dalen

Det högt skyddsvärda naturområdet Dalen mitt på Älgö är åter föremål för mobilmastplaner.

Nuvarande detaljplanebestämmelser för det aktuella området i Dalen sätter P för de ingrepp i den unika miljön som det är frågan om. Så nu försöker Nacka kommun lösa upp de juridiska knutarna genom en ny detaljplan för området.

Just nu pågår samrådet med anledning av planförslaget. Senast den 7 september måste du lämna dina synpunkter om du ska kunna vara med och påverka.

Som framgått av Älgö Fastighetsägareförenings årsmöteskallelse så kommer vi att fokusera på mobilmastproblematiken vid årsmötet. Det har också bildats en fristående aktionsgrupp som ÄFF för dialog med. Du når dem via deras hemsida http://mobilmast.trappstigen.se och därifrån kan du också klicka dig vidare till kommunens information om detaljplaneförslaget.

ÄFF vill uppmärksamma att i princip har endast den som lämnat synpunkter under samrådet rätt att senare överklaga planbeslutet. Dina synpunkter ska vara skriftliga och lämnas till :
Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2012/146-214
131 81 Nacka
eller via e-post till registrator.plan@nacka.se skriv MSN 2014/726-214 i ämnesraden

Tisdagen den 25 augusti mellan kl 17-19 hålls samrådsmöte i Nacka stadshus i form av öppet hus.

Kontaktperson på kommunen är planarkitekt Tove Mark tfn 08-718 93 54

Lite masthistorik:
I april 2012 upphävde Förvaltningsrätten det bygglov för mobilmast kommunen beviljat mobiloperatören Hi3G Access AB som också nu är den som begärt det nu inledda planförfarandet.
Före Förvaltningsrätten hade även Länsstyrelsen sagt nej.

Många nej kom också från älgöbor som i rikligt antal överklagat kommunens bygglov för mastbygge. Deras representation var stor vid Förvaltningsrättens syn på plats inför sitt avslag av mobilmastbygget.

Det för planförslaget aktuella området är inte en del av Detaljplan Älgö, Dpl 471. Det lyftes ut ur detaljplanen när den klubbades igenom i december 2006, troligtvis för att det inte hade varit möjligt att etablera mobilmast inom ramen för gällande detaljplan för Älgö och att detta i så fall hade fällt Detaljplanen för Älgö. Området lyder istället alltjämt under bestämmelserna i den gamla byggnadsplanen från 40-talet, Bpl 137.

Älgö Fastighetsägareförening återkommer inom kort med mer mobilmastrelaterad information med anledning av kommunens pågående planförfarande.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF
2015-08-10

ÄFF säger nej till mobilmast i Dalen

ÄFF säger nej till mobilmast i Dalen
”Unik naturmark kommer att förstöras”

ÄFF publicerar här styrelsens samrådsyttrande över förslaget om ändring av planbestämmelserna för del av naturområdet Dalen i syfte att möjliggöra byggnation av mobilmast på Älgös högsta punkt, klicka här för att ta del av det. Vi lägger här också ut en mall för den som så önskar ansluta sig till ÄFF:s yttrande och som du kan klicka in dig på här.

Synpunkter på kommunens förslag till ny detaljplan för Ovalen ska lämnas eller mejlas till Nacka kommun senast måndagen den 7 september. Adressen framgår av mallen samt i ÄFF:s samrådsyttrande. Mer information hittar du på kommunens hemsida om Älgö www.nacka.se/algo. Se också ÄFF:s tidigare belysning av det pågående planarbetet den 10 augusti under rubriken ”Tyck till i mastfrågan”.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF

2015-08-27

Kompletterande samrådsyttrande

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2014/726-214
131 81 Nacka
registrator.plan@nacka.se Skriv MSN 2014/726-214 i ämnesraden)

Älgö Fastighetsägareföreningens (ÄFF) kompletterande synpunkter över utställt samrådsförslag för detaljplan för del av fastigheten Älgö 4:1, norr om Trappstigen på Älgö i Fisksätra-Saltsjöbaden, Nacka kommun.
Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF) är kritiskt mot kommunens handläggning av det pågående samrådsförfarandet avseende lokalisering av en mobiltelemast efter en ansökan från Hi3G Access AB.
Det finns starka skäl anser vi för att avslå planförslaget.

Samrådsunderlaget har stora brister och är inte tillräcklig saklig i sin information. Det har vi påpekat i våra tidigare samrådssynpunkter daterade 27 augusti. En av de väsentligaste punkterna innehållande osaklig information utgörs av följande:

Miljööverdomstolen har i en dom den 12 oktober 2005 funnit att mobiltelemaster är miljöfarlig verksamhet och faller inom kommunernas tillsynsbefogenhet enligt miljöbalken. Svenska UMTS: nät (Universal Mobile Telecommunications System) måste därför lämna ut en detaljerad karta över telemaster till kommunerna – skriver Miljööverdomstolen i sin dom.
Kommunen har inte lämnat ut någon detaljerad karta över ansökt telemast i samrådsunderlaget. Den enda information för sakägarna att ta ställning till i samrådsunderlaget finns att läsa i några få rader där täckningen i området påstås ha idag stora brister och där det hänvisas till en mätning i juli 2014 genomförd av Hi3G Access AB på marknivå med bil och båt. En mätning vars resultat inte redovisas. Ingen karta finns att tillgå.
När intresserade och nyfikna fastighetsägare går in på operatörernas hemsidor kan de konstatera att täckningen för datatrafik på Älgö är enligt Telenor, Telia, Tele2 och TRE god till mycket god.
Detta påtalades muntligt till ansvarig tjänsteman den 25 augusti som först då (den 26 aug.) lämnar över kommunens täckningskarta över Älgö upprättad av Hi3G som är en partsinlaga.

Kartan visar sig bestå av en multifärgad sådan utan några alls förklaringar över vad de sex olika färger som utgör kartans mosaik representerar för storheter. Inga upplysningar över vare sig radiomastens sändar- och mottagen effekt, frekvensområde eller tillhörande bandbredd gällande för de positioner som enligt Hi3G Access AB utgör reella mätobservationer. Däremot anger kartan att majoriteten av de färgade ytorna visar en ”tveksam till ingen täckning/nätkapacitet” på Älgö.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Älgö Fastighetsägareförening avslag för planförslaget då Hi3G Access AB:s ansökan vilar på vilseledande uppgifter som inte ger den information kommunen måste kräva och ha tillgång till för att kunna göra den bedömning som åvilar er i enlighet med Miljööverdomstolens dom från 2005.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening

Genom Carin Brand
2015-09-06

ÄFFs höstbrev 2015

Läs det här:
ÄFFs höstbrev 2015

Mobilteletorn på Älgö?

Ta hjälp av ÄFF:s mall

Tyck till om detaljplanen för mobilteletorn på Älgö

Nacka kommuns arbete med att ta fram en ny detaljplan för Ovalen rullar vidare trots starkt motstånd på Älgö.

I somras var detaljplaneförslaget ute på samråd, och nu är det reviderade förslaget utställt för granskning i kommunalhuset samt på biblioteken i Saltsjöbaden och Nacka Forum.

Du kan också ta del av planförslaget genom att gå in på Nacka kommuns hemsida:

– plankartan, klicka här:

http://infobank.nacka.se/Handlingar/miljo_och_stadsbyggnadsnamnden//2015/20151104/04_c_plan_mobilmast_norr_Trappstigen_karta_planbest.pdf

– planbeskrivning granskningshandling, klicka här:

http://infobank.nacka.se/Handlingar/miljo_och_stadsbyggnadsnamnden//2015/20151104/04_d_plan_mobilmast_norr_Trappstigen_planbeskr.pdf

– samrådsredogörelse, klicka här:

http://infobank.nacka.se/Handlingar/miljo_och_stadsbyggnadsnamnden//2015/20151104/04_b_plan_mobilmast_norr_Trappstigen_samrådsredog.pdf

– All kommunens dokumentation om mobilmastplanen hittar man via nedanstående länk:
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/Algo/mobilmasttrappstigen/Sidor/default.aspx

Fram till den 21 december kan du lämna synpunkter. Det kan du göra även om du inte yttrade dig under samrådet i somras.

Yttrade du dig under samrådet utan att få dina invändningar tillgodosedda bör du gå in med ett granskningsyttrande och hävda dina synpunkter.

Om du inte har framfört dina synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Det går alldeles utmärkt att hänvisa till ÄFF:s inlagor i din egen talan.

Vad gäller frågan?

Ett 5000 kvadratmeter stort område vid Älgös högsta punkt och i mest skyddsvärt naturområde undantogs från gällande detaljplan för Älgö just innan detaljplanen klubbades i december 2006. Här gäller därför fortfarande den gamla byggnadsplanen från 40-talet. Genom den manövern ville kommunen säkra möjligheten att anlägg ett 50 meter högt mobilteletorn på Älgö. Den nya detaljplanen hade troligtvis stängt den möjligheten.

Men det visade sig snart att inte heller den gamla byggplanen höll för det företaget. Operatören Hi3G fick bygglov av kommunen men det föll i Kammarrätten.

Men operatören ger inte upp utan har fått med Nacka kommun på ett planförfarande innebärande att Ovalen får en ny egen detaljplan rensad från de begränsningar som fällde det tidigare försöket. Man har alltså upprättat ett detaljplaneförslag anpassat för ett mobilmastbygge i Älgös mest skyddsvärda naturområde och det är alltså den planen du nu har möjlighet att yttra dig över.

ÄFF har yttrat sig över planförslaget under samrådsförfarandet. ÄFF säger nej till planändringen och har nu följt upp med ett granskningsyttrande eftersom kommunen synbarligen inte tagit till sig vår oro för miljökonsekvenserna av ett mobilteletornbygge på Älgö.

Var och när ska synpunkterna skickas?

Ditt yttrande över planförslaget skickar du till Nacka kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2014/726-14, 131 81 Nacka. Eller via e-post till registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2014/726-214 i ämnesraden. Dina synpunkter ska ha inkommit till kommunen senast måndagen den 21 december.

Älgö den 12 december 2015

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening

Julhälsning

God Jul & Gott Nytt År

tillönskar
Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening