15 maj, 2008 Älgö Fastighetsägareförening

Maskinskriven återgivning av det handskrivna ägostyckningsprotokollet.

(?), frågetecken inom parentes, i den löpande texten betyder att ord saknas till följd av att det inte kunnat tydas. (??), två frågetecken inom parentes ,betyder att föregående ord kan vara felåtergivet. I bägge fallen hänvisas till egen kontroll av det handskrivna ursprungsdokumentet

__________________________________________________________________________

Protokoll fört vid lantmäterisammanträden angående ägostyckning å hemmanet ½ mtl Älgö Nro 2 uti Tyresö socken, Sotholms härad av Stockholms län å förrättningsstället under nedanskrivne år och dagar.

År 1921 den 19 september

S.B. närvarande voro undertecknad distriktslantmätare jämte sakägaren, Järnvägsaktiebolaget Stockholm – Saltsjön genom bolagets direktör, greve Fab. F:son Wrede, enl. registreringsbevis, se bilagt. Bilaga A. Det antecknades att Jernvägsaktiebolaget Stockholm – Saltsjön voro ensam ägare till ägostyckningsföremålet och sålunda enda part i förrättningen, vad själva ägostyckningen vidkomma.

§1
Upplästes det undertecknad meddelade förordnandet att verkställa förrättning så lydande, se bilaga B.

§2
Jäv mot undertecknad förelåg ej.

§3
Godemäns biträde vid förrättningen avsågs för närvarande ej erforderligt.

§4
Hinder mot den begärda ägostyckningens verkställande förelåg ej, alltemedan fastighetens ägor blivit utbrutna genom fastställt laga skifte och sålunda ej låge i samfällighet med annat hemman.

§5
Enligt lämnad upplysning komme förrättningen att händläggas i enlighet med §2 av gällande ägostyckningslag, d. v. s. utan köpeavtal.

§6
Det antecknades, att genom det ägostyckningsföremålet jämte ett antal andra fastigheter ågågna, fastställda laga skiftet hemmanet ifråga erhållit sina ägor utbrutna i ett skifte under litt B samt att enligt upprättat jordregister detsamma betecknats med Älgö 2 upphöjt med 1 och att från hemmanet voro avsöndrat ett avsevärt antal lägenheter samt att området vore föremål för exploatering till villatomter.

§7

Enär för ägostyckningens genomförande erforderlig karta ej fanns att tillgå, besluta med sakägarens godkännande dylik skulle upprättas i skalan 1/1000, därvid till stomme för mätningen skulle utläggas erforderligt antal polygonpunkter i tjänliga sträckningar, stödda av behövliga triangelpunkter och beräknade som 5:te ordningens punkter samt anslutna till lämpliga triangelpunkter inom angränsande Saltsjöbadens område, det hela anordnat på sätt närmare komme att bestämmas vid blivande recognosering av terrängen.

Därjämte antecknades mätningen skola utföras så, att felgränserna ej överstiga den vid finmätning tillåtna felgränsen.

§8
Förrättningsmannen meddelade, att, sedan på sätt bestämts uti föregående paragraf, den nya kartan blivit upprättad, nytt sammanträde komma att utsättas för förrättningens fortsatta handläggande.
År och dag som ovan

Å tjänstens vägnar

Herman Lindahl
Distriktslantmätare

Förestående för mig upplästa protokoll varder härigenom justerat.
Fabian Wrede

Egenhändiga namnteckningen betygas ex officio
Herman Lindahl

År 1928 den 28 december

S.B. närvarande voro:
Undertecknad distriktslantmätare samt Järnvägsaktiebolaget Stockholm – Saltsjön genom styrelseledamoten, Capten H. Bodman enl. registreringsbevis, som bilades protokollet, se bilaga C.

§9
Här skulle antecknas, att de enl. förrättningsprotokollet §7 bestämda mätningsåtgärderna blivit verkställda, därvid den genomförda polygoniseringen, varvid som stadga för polygonnätet i anledning av mätningsföremålets oregelbundna form 7 st. punkter blivit mätta och beräknade som 5:te ordningens triangelpunkter, anslutits till i Saltsjöbaden befintligt triangelnät och därmed till Stockholmsnätet. Jämväl hade på uppdrag av vederbörande tjänsteman i bolagets verkställts avvägning av linienätet samt nivellering på 1 meters ekvidistans, vilken nivellering redovisats på den upprättade (?)-kartan.

§10

Sedan genomförd rågångsförrättning mot angränsande Älgö litt. A blivit genomförd och lagakraftvunnen samt den hävdade, förut fastställda och bestämda rågången mot Saltsjöbadens köpings ägor, vilka jämväl tillhörde Jernvägsaktiebolaget Stockholm – Saltsjön, blivit renstakad och försedd med föreskrivna märken samt vid det förhållandet att styckningsföremålets ägor i övrigt gränsade mot Saltsjön, hade rågångarna omkring detsamma förklarats ostridiga.

§11
För redovisandet av från hemmansdelar verkställda avsöndringar hade efter företagna undersökningar i Stockholms läns lantmäterikontors och Jernvägsaktiebolagets Stockholm- Saltsjöns arkiv befintliga avsöndringskartor avritats på kalkerpapper, i erforderliga fall nedtransporterats till 1/1000 samt inkannaleterats (??) å (?)-kartan i anslutning till å densamma inmätta vid mätningen iakttagna befintliga punkter på marken. Sålunda och genom i övrigt företagna undersökningar hade en säker och tillförlitlig redovisning av omförmälda avsöndrade lägenheter erhållits.

§12
Vidkommande själva ägostyckningen vore att anteckna, att försäljningen av mark på de trakter, där ägostyckningsföremålet vore beläget, avsåge tillhandahålla Stockholmsbefolkningen markområden i sommarnöjes- och sportändamål.

Nämnvärd grad av bebyggelse i detta ordets egentliga bemärkelse funnes ej här och vore ej heller att räkna med.

För att emellertid få en översikt över områdena och de möjligheter som med hänsyn till den besvärliga terrängen finnas, hade det ansetts önskligt att genom ägostyckningen uppdela marken i sådana områden, som, anslutna av vägar, där dylika utan alltför överväldigande kostnader kunde dragas fram, kunde vid framtida försäljningar lättare behärskas (??).

I detta ändamål hade vägarna blivit av jernvägsbolaget under kontroll av Capten Bodman utrecognoserade samt därefter i vanlig ordning utmärkta, inmätta och redovisade å förrättningskartan.

De sålunda uppkomna ägotyckningslatterna hade på grund av terrängförhållandena och det med dem avsedda ändamålet erhållit en mer eller mindre oregelbunden form, men torde en annan indelningsplan, upprättad med hänsyn till förhanden varande förhållanden säkerligen icke hava lämnat bättre resultat.

§13
Som ovan angivits hade samtliga förrättningsåtgärder beträffande utstakning, utmärkande och säkerställande av de uppkomna ägostyckningslinierna blivit verkställda och lämnade utan anmärkning. Därjämte hade ägostyckningslatterna och övriga områden blivit arealuträknade, mantalet fördelat samt ägostyckningsbeskrivningen upprättad.

Med hänsyn till ägostyckningslatternas arealer och efter föreslagna jämkningar hade ågostyckningslatterna åsatts följande mantal:

Överfört 0,3381
A. 0,0014 mtl Aa 0,0327 mtl
B. 0,0078 ” Ab 0,0014 ”
C. 0,0646 ” Ac 0,0568 ”
D. 0,0213 ” Ad 0,0007 ”
E. 0,0014 ” Ae 0,0001 ”
F. 0,0014 ” Af 0,0001 ”
G. 0,0192 ” Ag 0,0085 ”
H. 0,0114 ” Ah 0,0028 ”
I. 0,0007 ” Ai 0,0114 ”
J. 0,0114 ” Aj 0,0036 “
K. 0,0128 “ Ak 0,0021 “
L. 0,0178 “ Al 0,0007 “
M. 0,0121 ” Am 0,0002 ”
N. 0,0227 “ An 0,0163 “
O. 0,0291 “ Ao 0,0121 “
P. 0,0043 “ Ap 0,0028 “
Q. 0,007 “ Aq 0,0014 “
R. 0,0014 “ Ar 0,0021 “
S. 0,0447 “ As 0,0021 “
T. 0,0178 “ At 0,0021 “
U. 0,0007 “ Au 0,0014 “______
V. 0,0163 “ Summa 0,5000 mtl
X. 0,0050 “
Y. 0,0014 “
Z. 0,0043 “
Å. 0,0036 “
Ä. 0,0014 “
Ö. 0,0014 “
0,3381 mtl överförs

§14
Utsågs Jernvägsaktiebolaget Stockholm – Saltsjön att emottaga och förvara såväl avskrifterna
av förrrättningshandlingarna samt det renoverade exemplaret av förrättningskartan.

§15
Upprättades arvodesräkning enl. gällande taxa och skulle dess belopp gäldas av Jernvägsaktiebolaget Stockholm – Saltsjön.

Antecknades 3 dagars dagsarvoden skola utgå som ersättning för upprättandet av kalker över ett åttiotal avsöndringskartor, 6 dagsarvoden för nedtransportering till skalan 1/1000 av samma samt 5 dagsarvoden för lägenheternas identifiering, undersökning av och redovisning på kartan.

§16
Som intet vidare förekom att vid förrättningen åtgöra, förklarades densamma avslutad med tillkännagivande att den med densamme missnöjda äger öppet att ingiva hos vederbörande ägodelningsdomare sina till Södertörns domsagas ägodelningsrätt ställda besvär inom fyrtiofem dagar räknat från denna dag.

År och dag som ovan
Å tjänstens vägnar

Herman Lindahl
Distriktslantmätare

Förestående för mig upplästa protokoll varder härigenom justerat.

Järnvägsaktiebolaget
Stockholm – Saltsjön
Bodman

Egenhändig namnteckningen betygas ex officio:
Herman Lindahl