15 maj, 2008 Älgö Fastighetsägareförening

Innehållsförteckning.
Introduktionsord av Hans Lönn kring ägogränser på Älgö.
Justitiedepartementets sammanfattning av förslag till ny lag.
Skriftväxling med Lantmäterimyndigheten i Gävle. 10 sidor.
Skriftväxling med Regeringskansliet. 2 sidor.
Fastighetsägareföreningens kritik av lagförslaget. 4 sidor.
Exempel på felaktig förrättning. 10 sidor.

Introduktionsord.

Som sedan tidigare framgår av Älgö fastighetsägareförenings hemsida så har undertecknad i samarbete med styrelseledamoten Carin Brand haft en skriftväxling med lantmäteriansvariga myndigheter under 2007. Kommunikationen finns redovisad under fliken Info från ÄFF/Ägogränser på Älgö. Brevväxlingen har varit ett försök att komma till rätta med upplevda brister vid den kommunala lantmäterimyndighetens hantering av fastighetsrättslig dokumentation och förrättningsverksamhet avseende Älgö. Problematiken har accentuerats av den pågående detaljplaneprocessen. Planhandlingen innehåller bestämmelser om att fastighetsbildning måste ske innan bygglov ges. Fastighetsbildning är det sätt på vilket en fastighet får sina gränser bestämda eller förändrade. Men på Älgö är alla gränser redan rättsligt bestämda. Enligt gällande lag kan en gräns som är rättsligt klar inte fastighetsbestämmas. Trots detta har den kommunala lantmäterimyndigheten i Nacka varit en flitig användare av just fastighetsbestämning. Det i kombination med att man vid lantmäterimyndigheten inte tar till sig den rättsliga dokumentation över fastighetsbeståndet på Älgö på det sätt som vi har anledning att förvänta oss riskerar att slå tillbaka på oss fastighetsägare i form av rättsförluster. Vi hade förväntat oss att vår rapportering till tillsynsmyndigheten, det statliga lantmäteriet i Gävle, skulle leda till åtgärd. Tillsynsmyndighetens uppgift visavi de kommunala lantmäterimyndigheterna är att övervaka att verksamheten sköts på ett kompetent och rättssäkert sätt. Men istället för att gå till räfst och rättarting visar det sig nu att det statliga Lantmäteriet strax efter vårt första brev till dem 2007 la ett förslag till regeringen som röjer väg för att fastighetsbestämma även redan rättsligt klara gränser. Enligt justitiedepartementet som berett den lagstiftning om ökad användning av fastighetsbestämning m.m. som just nu ligger i stöpsleven – ska upp för beslut i riksdagen i mitten av maj – så handlar det om att öka rättssäkerheten. Vi är av motsatt uppfattning.

Bifogat återfinns vår korrespondens med Lantmäteriet och Miljödepartementet, initierad i november respektive december 2008 som en direkt följd en mejldialog med den kommunala lantmäterimyndigheten i Nacka och denna myndighets fältarbete på Älgö i höstas. Bifogat också våra skrivelser till Justitiedepartementet och Civilutskottet med kritik riktad mot den förändring av fastighetsbildningslagen som vi för bara några veckor sedan erfor var på gång.

Nedan återger vi justitiedepartementets sammanfattning av den nya lagstiftningen, med länk till propositionen.

Hans Lönn

Ordf. Älgö Fastighetsägareförening

Justitiedepartementets sammanfattning av förslag till ny lag

Ökade möjligheter till fastighetsbestämning, m.m.

Prop. 2008/09:177

Utgiven: 19 mars 2009
Typ: Proposition
Avsändare: Justitiedepartementet

Ladda ner

Regeringens proposition

Sammanfattning

I propositionen lämnas vissa förslag till ändringar i bland annat fastighetsbildningslagen (1970:988) av i huvudsak följande innebörd. Det införs regler om en kompletterande lantmäteriåtgärd, särskild gränsutmärkning, för att göra det möjligt att märka ut fastighetsgränser på marken i fler fall och på ett mer rättssäkert sätt än nuvarande regler medger. Reglerna om fastighetsbestämning utvidgas så att det blir möjligt att avgöra vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har. Vidare utökas kretsen av behöriga sökande bland annat så att staten eller en kommun får ansöka om fastighetsbestämning med anledning av vissa beslut enligt 7 kap. miljöbalken eller vid planering av allmän väg eller av järnväg. Det införs också en rätt för en samfällighetsförening att ansöka om fastighetsbestämning för att klarlägga vilken omfattning en gemensamhetsanläggning som föreningen förvaltar har. När en sådan ansökan har skett företräder föreningen normalt delägarna i samfälligheten under förrättningen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Ägogränser på Älgö II det statlig Lantmäteriet

Ägogränser på Älgö III

Ägogränser på Älgö IV ÄFFs kritik mot mot lagförslag

Ägogränser Bilaga Exempel på felaktig förrättning