15 maj, 2008 Älgö Fastighetsägareförening

Gränsåtergivningarna grundas på osäkert underlag

Hur står det till på gränsfronten? Det är en fråga det finns anledning för oss fastighetsägare på Älgö att ställa oss mot bakgrund av den ännu ej lagakraftvunna detaljplanen. Inom ramen för planprocessen har det framställts krav på fastighetsplan, innebärande bl a en redovisning av fastighetsgränsernas exakta lägen och med möjlighet för berörda fastighetsägare att reagera och agera inom ramen för planprocessen vid eventuella felåtergivningar av ens fastighetsgränser eller andra frågetecken med anledning av hur de återges. Enligt Plan- och bygglagen ska fastighetsplan antas om en fastighetsägare begär det och planen inte är uppenbart onödig (6 kap 3 §). Nacka kommun har avvisat detta krav med hänvisning till att nuvarande fastighetsindelning i huvudsak blir bestående. Den plankarta vi tagit ställning till är därför inte ett rättsligt dokument över fastighetsgränserna på Älgö. Men vinner denna plankarta laga kraft blir den så att säga självförverkligande eftersom den ligger till grund för den fysiska planeringen. Därför är det A och O för oss älgöbor att den är den vederhäftiga handling vi har anledning att förvänta oss att den ska vara, d.v.s. att den återger våra i dagsläget gällande rättsliga gränser, d v s de gränser som vår nuvarande äganderätt baserar sig på.

Gränsåtergivningen i detaljplanekartan bygger på uppgifterna i Nacka kommuns digitala primärkartdatabas. En primärkarta kan ses som ett slags arbetsmaterial. Den har i sig inte några rättsverkningar. Däremot så har beslut om att anta en detaljplan med primärkartan som grund rättsverkningar. Enligt Nacka kommun visar primärkartan de rättsliga gränserna, men vi i Fastighetsägareföreningens styrelse menar att vi har fog för att anta att det inte förhåller sig så fullt ut.

Vi anser att det är angeläget att sprida informationen om gränsproblematiken och återger här på vår hemsida den korrespondens visavi myndigheterna i denna fråga som initierats av Hans Lönn och Carin Brand med krav på kontroll av handläggningen av fastighetsrättslig dokumentation vid den kommunala lantmäterimyndigheten i Nacka kommun. Under fliken ”hittillsvarande skriftväxling” hittar du breven med bilagor, exklusive lantmäteriprotokollet från ägostyckningen av halva Älgö som du återfinner under fliken ”protokollshandling från 1929”. 1929 är årtalet för den ägostyckningskarta över södra halvan av Älgö som bl a lantmäteriprotokollen i fråga ligger till grund för. Ägostyckningshandlingarna är den rättsliga basen för fastighetsgränserna på Älgö. Originalet av protokollshandlingen från lantmäterisammanträdena är handskrivet, men för att underlätta läsningen återger vi det maskinskrivet. Denna handling i original, liksom fältprotokoll, koordinatredovisningar etc från distriktslantmätarens noggranna uppmätning av halva Älgö när det begav sig på 1920-talet, allt handskrivet, förvaras i arkiv av Lantmäteriverket i Gävle.

Som framgår av yttrandet från lantmäterimyndigheten i Nacka kommun (återfinns under fliken ”Hittillsvarande brevväxling”) så har man bortsett från detta viktig dokument vid upprättandet av detaljplanekartan för Älgö; citat ”några kända transformationssamband finns inte för Älgö”.